Pool-looduslike ökosüsteemide bibliograafia

Pool-looduslike ökosüsteemide bibliograafia on koostatud United Nations Environmental Program’i poolt finantseeritava Eesti keskkonnaministeeriumi projekti GF/2716-01-4354 “Assessment of Capacity building needs for Biodiversity and Participation in Clearing House Mechanism in Estonia” raames aastal 2003. Autorid on Meelis Pärtel ja Aveliina Helm. Bibliograafia hõlmab Eestis publitseeritud pärandkooslusi puudutavaid kirjutisi (v.a. venekeelsed kirjutused), kokku on nimestikus 483 kirjet. Iga kirje on varustatud märksõnadega. Kuna hetkel leheküljel otsingumootor puudub, soovitame teatud märksõna sisaldavate artiklite leidmiseks kasutada veebilehitsejate otsimisvõimalusi.

Otsing autori perekonnanime järgi:
A | B | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Z | T | V | Õ | Ö | Ü

Bibliograafias on kasutatud järgmisi märksõnu (sulgudes viidete arv):

1. Kooslusetüübid:
ALVAR (195) – looniidud
PUISNIIT (213) – koos muude pärisaruniitudega
LAMMINIIT (108)
RANNANIIT (146)
ÜLD (181) – pool-looduslikest ökosüsteemidest üldiselt

2. Uurimistöö tüüp:
NIMEKIRI (73) – liigiloendid
ÜLEVAADE (383) – üldine käsitlus pärandkooslusest
ÖKOLOOGIA (98) – ökoloogiline teadustöö või arutelu
KLASSIFIKATSIOON (35) – kooslusetüüpide klassifikatsioon
KAITSE (120) – pärandkoosluste kaitse ja säilimisega tegelevad artiklid

3. Uurimistöö objekt:
SELGROOTUD (24)
SELGROOGSED (44)
SOONTAIMED (202)
SAMBLAD (33)
SAMBLIKUD-SEENED (12)

 • Aan, A. 1991. Villtarna (Carex tomentosa L.) ja hariliku käbiheina (Prunella vulgaris L.) morfoloogiliste ning ökoloogiliste parameetrite sõltuvus kasvukoha valgustingimustest. Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Kateeder. Kursusetöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Aan, A. 1992. Lämmastiku ja produktsiooni vertikaalne jagunemine rinnete vahel mõnedes looduslikest taimekooslustes. Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Kateeder. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Aasalo, L. 1970. Põllumajandumaastiku kujundamine ja maa ratsionaalne kasutamine. Sotsialistlik Põllumajandus 25[11], 495-499.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Aasalo, L. 1973. Omapärane maanurk – jääb ta selleks? Eesti Loodus 16 (3): 150-155.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Aavik, S. 2002. Saaremaal rahvusvaheline konverents pärandkoosluste hooldamise teemal. Meie Maa, 1.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Ahas, V. 1962. Matsalu rannaniitude entomofaunast. TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  NIMEKIRI / RANNANIIT / SELGROOTUD
 • Aitsam, V. 1998. Euroopa puisniidud asuvad Eestis. Maaleht 47.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Akkel, R. 1967. Eesti lage- ja põõsasloodude taimkattest. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 58: 70-92.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / SAMBLAD / SAMBLIKUD-SEENED / SOONTAIMED
 • Alasi, K. 2001. Miljonid rikka ja ilusa looduse heaks. Eesti Loodus 52 (5): 176-178.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / RANNANIIT
 • Anderson-Mäses, A. 1987. Väinamere laidude vegetatsioon ja selle seos geokompleksidega. Tartu Riiklik Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Anijalg-Punnar-Rannik, E. 1952. Virtsu ümbruse taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Anon. 1998. Mis saab meie niitudest. Maaleht , 21.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Aug, H. & Kokk, R. 1983. Eesti NSV looduslike rohumaade levik ja saagikus. Eesti NSV Agrotööstuskoondise Informatsiooni ja Juurutamise Valitsus, Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / SOONTAIMED / ÜLEVAADE / LAMMINIIT / RANNANIIT
 • Aumees, V., Soots, H. & Kullapere, A. 1983. Vilsandi looduskaitseala linnustikust. In: Kullapere, A. (ed.) Vilsandi – looduskaitseala Eesti NSV läänerannikul, pp. 70-80. Valgus, Tallinn.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE / LAMMINIIT
 • Autorite kollektiiv 1970. Puhtu laiu selgrootud. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 164-200. Valgus, Tallinn.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Blumberg, A. 1926. Luha- ja rühkmuldade levimistingimustest P.-E. Läänemaa osas ja nende iseloomust üldjoontes (Eriti Vigala, Kirbla, Märjamaa). Agronoomia 6, 7: 197-210, 237-249.
  ALVAR / LAMMINIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Blumberg, A. 1927. Virtsu ümbruskonna aru- ja rannaniidud. Agronoomia 7: 231-238.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Blumberg, A. 1930. Tüpoloogilisi märkmeid Eesti niitudest. Agronoomia 10: 309-319.
  PUISNIIT / RANNANIIT
 • Daniel, O. 1929. Karjatamisest metsas. In: Keskküla, K., Mets, J. & Pool, T. (eds.) Niit ja Karjamaa 1, pp. 58-60. A.R.T. Põllumajandusliit, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eek-Piirsoo, L. 2002. The effect of fertilization, mowing and additional illumination on the structure of a species-rich grassland community. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis 73. Tartu University Press, Tartu.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Eek, L. 1995. Väetamise ja lisavalgustamise mõju liigirikka puisniidu koosluse struktuuri sesoonsetele muutustele. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Eek, L. & Zobel, K. 2001. Structure and diversity of a species-rich grassland community, treated with additional illumination, fertilization and mowing. Ecography 24: 157-164.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Ehlvest, A. 1999. Land and freshwater snails (Mollusca, Gastropoda) on the island of Osmussaar. Estonia Maritima. Osmussaar – an island in the Baltic Sea 4: 127-132.
  ALVAR / NIMEKIRI / SELGROOTUD
 • Eichwald, K. 1934. Saaremaa taimkate. Eesti VI. Saaremaa., pp. 40-75. Tartu.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eichwald, K. 1973. Taimestiku looduskaitse. Looduskaitse, pp. 262-306. Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED
 • Eilart, J. 1958. Stepipäritoluga taimede levikust ja taimegeograafilistest piiridest Eestis. Eesti Loodus 1: 87-91.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Eilart, J. 1960. Koiva puisniit. In: Kumari, E. (ed.) Looduskaitse teatmik, pp. 96-100. Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eilart, J. 1960. Mihkli tammik. In: Kumari, E. (ed.) Looduskaitse teatmik, pp. 127-130. Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eilart, J. 1967. Floora ja vegetatsiooni kaitse. In: Eilart, J. (ed.) Taimestiku ja loomastiku looduskaitsest, pp. 17-30. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Eilart, J. 1976. Inimene, ökosüsteem ja kultuur. Peatükke looduskaitsest Eestis. Perioodika, Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eilart, J. 1981. Loopealsed – Lahemaa ainulaadseim kooslus. In: Etverk, I. (ed.) Lahemaa uurimused. 1. Rahvuspargi loodus, pp. 53-58. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eilart, S. & Eilart, J. 1974. Põõsasmarana-loopealsed Harju rajoonis. In: Tarmisto, V. (ed.) Harju rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 11.-14. juulini 1974. Artiklite kogumik., pp. 88-92. ENSV TA Kodu-uurimise komisjon, Tallinn.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Eklund, O. 1929. Beiträge zur flora der Insel Wormsö in Estland. Acta Soc. Fauna Flora Fennica 55: 1-136.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Ellermaa, E. 1965. Looduskaitsest Saaremaal. Eesti Loodus 2: 94-101.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Ellermaa, E. 1979. Heina- ja karjamaad kodanikele. Sotsialistlik Põllumajandus 10: 382-383.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Elvisto, T. 1990. Lääne-Eesti roostike, lammi- ja puisniitude püsivus, nende mõju infiltreeruvale ja vooluveele.
  KAITSE / LAMMINIIT / PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Erikson, M. 1993. Lääne-Eesti loopealsete taimekoosluste rohurinde produktiivsus. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Ernits, P. & Timm, U. 1991. Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala maismaa selgroogsetest. 1. Kahepaiksed ja roomajad. In: Mänd, R. (ed.) XVI Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted. Eesti saarte ja rannikualade loodus, pp. 45-49. Eesti LUS, Tartu.
  PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Ernits, P. & Timm, U. 1991. Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala maismaa selgroogsetest. 2. Linnud. In: Mänd, R. (ed.) XVI Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted. Eesti saarte ja rannikualade loodus, pp. 49-54. Eesti LUS, Tartu.
  PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Etverk, I. 1980. Puisniidud, lood, rannakarjamaad. Eesti Loodus 23 (7): 429-435.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Etverk, I. 1996. Looduslähedane metsamajandus: omaenda tavasid jälgides. Eesti Loodus 39 (1): 20-22.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Filippov, L. 1996. Kas õnnestub päästa kadastikke? Eesti Loodus 39 (5-6): 136-138.
  ALVAR / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Frey, T. 1979. Taimestiku ja taimkatte uurimisest Eesti NSV-s. Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Hainas, E. 1999. Ropka-Ihaste luhakaitseala potentsiaalse õpperaja kirjeldus, taimekooslused, taimestik ja loomastik. 1-55. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Hang, V. 1977. Retk puisniidule ja kiviriiki. Eesti Loodus 20 (10): 678-680.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Hein, V. & Pullisaar (Trei), T. 1958. Kasari jõe luhaniitude vegetatsioonist ja luhataimede seemnelisest paljunemisest. TRÜ ÜTÜ teadusliku konverentsi (17.-18. IV 1958. a.) ettekannete teesid, pp. -38. Tartu.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Hein, V. 1959. Seemnelisest uuendumisest luhaniitude taimekooslustes. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Hein, V. 1965. Laelatu puisniit kevadest sügiseni. Eesti Loodus 8 (5): 279-284.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Hein, V. 1966. Sammalde mõju mõnede niidutaimede seemnelisele uuenemisele. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Bioloogiline Seeria 15 (4): 551-558.
  PUISNIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Hein, V. 1968. Niidutaimede seemnelisest uuenemisest Lääne-Eesti aruniitudel. Dissertatsioon bioloogiakandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Hein, V. 1970. Andmeid Laelatu puisniidu fenoloogiast. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 129-135. Valgus, Tallinn.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Heinsalu, Ü. 1982. Kostivere lookarstiväli. Eesti Loodus 25: 584-591.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Helm, A. 2000. Liigiline mitmekesisus Eesti ja Rootsi loopealsetel. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Kursusetöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Helm, A. 2001. Liigiline mitmekesisus ja liikide tunnused: Eesti ja Rootsi loopealsete taimkatte võrdlus. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Helm, A. 2002. Saaremaa loopealsete võrgustik. In: Puura, I. & Teder, T. (eds.) Võrkude teooria, pp. 56-60. Eesti Looduseuurijate Selts, Tartu.
 • Hägström, C.-A. 1990. Laelatu puisniit, orkideantutkijan paratiisi. Orkidealehti 23: 99-108.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Hirmo, C. 2001. Varise ja selle eemaldamise mõju Laelatu puisniidu taimekooslusele. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Härms, M. 1926. Matsalu lahe ja selle ümbruse linnustikust. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aruanded 32: 55-78.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Ingerpuu, N., Kull, K. & Vellak, K. 1998. Bryophyte vegetation in a wooded meadow: relationships with phanerogam diversity and responses to fertilisation. Plant Ecology 134: 163-171.
  PUISNIIT / SAMBLAD / ÖKOLOOGIA
 • Ingerpuu, N. & Leis, M. 1999. The bryophytes of Osmussaar Island. Estonia Maritima. Osmussaar – an island in the Baltic Sea 4: 117-126.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SAMBLAD
 • Ingerpuu, N. 2002. Bryophyte Diversity and Vascular Plants. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis 75. Tartu University Press, Tartu.
  ALVAR / SAMBLAD / SOONTAIMED
 • Jaama, K. & Aasalo, L. 1979. Lambad looduslikule karjamaale! Sotsialistlik Põllumajandus 34 (12): 449-450.
  ALVAR / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Jeeser, M., Kokovkin, T. & Vahtra, K. 1993. Hiiumaa varandus. Pirrujaak 1: 1-64.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Jeletsky, E.-M. 1998. Karjatamise mõjust tuderloa-rannika koosluse vertikaalsele struktuurile. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  KAITSE / RANNANIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Jõgi, A. 1970. Puhtu ümbruse kahepaiksed ja roomajad. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 201-204. Valgus, Tallinn.
  PUISNIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE / RANNANIIT
 • Jõgi, A. 1970. Puhtu ümbruse linnustik. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 205-225. Valgus, Tallinn.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Järvet, A. 1994. Soomaa veestik ja jõgede veere?iim. In: Kukk, T. (ed.) XVII Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted. Soomaa rahvuspargi loodus, pp. 12-18. Eesti LUS, Tartu.
  LAMMINIIT / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Jürgenson, E. & Tavast, E. 1986. Alvarite paiknemisest, morfoloogiast ja kivimilisest koostisest. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 70: 7-19.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Jürisson, A. 2001. Talgulised taastavad Raespa puisniitu. Pärnu Postimees 205, 4.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Jüssi, I. 1986. Saarnaki ja Hanikatsi laiu taimkate. Tartu Riiklik Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Kaar, E. 1957. Saaremaa loopealsetest ja nende metsastamisvõimalustest. ENSV TA Toimetised. Biol. seeria 3: 244-254.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kaar, E. 1959. Metsakasvatuse võimalustest Saaremaa looaladel. Metsanduslikud uurimused, pp. 1-236.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kaar, E. 1961. Looalad ja nende kasutamine. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kaar, E. 1964. Eesti tammikud. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 56: 57-78.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kaar, E. 1965. Looalade metsastamiseks sobivaist puuliikidest., pp. 139-148.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kaar, E. & Kalda, A. 1970. Puhtu mets. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 136-149. Valgus, Tallinn.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kaar, E. 1986. Loometsad ja loodude metsastamine. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 70: 31-38.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kaas, I. 2001. Nedrema puisniidul avati õpperada. Pärnu Postimees , 5.
  PUISNIIT / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Kaaviste, H. 1994. Kimalste kui tolmeldajate arvukus ja liigiline mitmekesisus Paistu valla kultuur- ning loodusmaastikus. TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  SELGROOTUD / ÜLD / NIMEKIRI
 • Kalamees, A. k. 2000. Tähtsad linnualad Eestis. Important Bird Areas in Estonia. Eesti Loodusfoto, Tartu.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kalamees, I. 1987. Laelatu statsionaari 25. aastapäeva kollokvium. Eesti Loodus 3: 201-202.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalamees, K. 1979. Eesti niitude seenkond ja selle sesoonne dünaamika. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 67: 38-54.
  ALVAR / LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLIKUD-SEENED
 • Kalamees, K. 1982. The composition and seasonal dynamics of the fungal cover on mineral soils. Scripta mycologica 9: 5-70.
  PUISNIIT / SAMBLIKUD-SEENED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalamees, K. & Vaasma, M. 1982. Matsalu märgala suurseened I. In: Kastepõld, E. (ed.) Loodusevaatlusi 1980, pp. 126-135. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / PUISNIIT / SAMBLIKUD-SEENED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalamees, K. 1985. Matsalu märgala seenkond. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 126-139. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLIKUD-SEENED / ÜLEVAADE
 • Kalamees, R. 1992. Poollooduslikud rohumaad ja nende dünaamika. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Kursusetöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kalamees, R. 1993. Kaitset väärivate Eesti loopealsete taimkatte analüüs. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kalamees, R. 1995. The seed bank in an Estonian chalk grassland – comparison of different successional stages. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Kalamees, R. & Zobel, M. 1997. The seed bank in an Estonian calcareous grassland: comparison of different successional stages. Folia Geobot. Phytotax. 32: 1-14.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Kalamees, R. & Zobel, M. 1998. Soil seed bank composition in different successional stages of a species rich wooded meadow in Laelatu, western Estonia. Acta Oecol. 19: 175-180.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Kalamees, R. 1999. Seed bank, seed rain and community regeneration in Estonian calcareous grasslands. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis 50. Tartu University Press, Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Kalamees, R. & Zobel, M. 2002. The role of the seed bank in gap generation in a calcareous grassland community. Ecology 83: 1017-1025.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Kalda, A. & Kannukene, L. 1966. Muutused sammalkattes looduslike niitude pealtparandamisel. ENSV TA Toimetised. Biol. seeria 15: 46-60.
  PUISNIIT / SAMBLAD / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalda, A. 1972. Tammest ja tammikutest. Eesti Loodus 15 (9): 513-520.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalda, A. 1981. Human impact on the plant cover of Lahemaa national park. In: Laasimer, L. (ed.) Anthropogenous changes in the plant cover of Estonia, pp. 32-45. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kalda, A. & Krall, H. 1984. Niidud, sood, metsad. Eesti Loodus 26 (11): 707-713.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalda, A. 1996. Karula Rahvuspargi (endise maastikukaitseala) taimkate. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 77: 61-76.
  SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kalda, A. 2000. Peipsi järve ranniku taimkate. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 79: 235-245.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kalda, A. 2001. Saarnaki planeeritava õpperaja taimestik, taimekooslused ja vaatepunktide kirjeldus. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kallas, J. 1988. Uusi andmeid Hiiumaa linnustikust. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 72: 47-54.
  NIMEKIRI / RANNANIIT / SELGROOGSED
 • Kanemägi, R. 1992. Abruka saare kadastike ravimtaimede kasvupara- meetrite ja varude hindamine. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kann, E. 1979. Kasari jõe alamjooksu luha taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kannukene, L. 1981. The list of mosses of the island Vilsandi. Folia Cryptogamica Estonica 14: 5-8.
  ALVAR / NIMEKIRI / SAMBLAD
 • Kannukene, L. 1987. Bryoflora of alvars of the Estonian SSR. In: Laasimer, L. & Kull, T. (eds.) The plant cover of the Estonian SSR. Flora, vegetation and ecology., pp. 160-167. Academy of Sciences of the Estonian SSR. Institute of Zoology and Botany., Tallinn.
  ALVAR / SAMBLAD / ÜLEVAADE
 • Kannukene, L. 1995. Igal samblal on oma nägu. 11. Loosamblad. Eesti Loodus 38 (4): 121.
  ALVAR / SAMBLAD / ÜLEVAADE
 • Kannukene, L. 1998. Samblad. In: Talvi, T. (ed.) Läänemaa. Loodus, pp. 104-108. Haapsalu.
  ALVAR / LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / SAMBLAD
 • Kannukene, L. 1999. Andmeid Kumarilaiu samblafloorast. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 1997-1999, pp. 113-120. Lihula.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SAMBLAD
 • Kannukene, L., Truus, L. & Ratas, U. 1999. Pakri maastikukaitseala maastikud ja taimkate. Eesti Loodus 50 (8): 323-324.
  ALVAR / PUISNIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÜLD
 • Kaplinski, J. 1975. Meie looduslike niitude tulevikust. Sirp ja Vasar 31: 12.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kari, L. 1996. Viidumäe looduskaitseala ehteiks on puisniidud ja allikasood. Oma Saar , 5.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Karu, A. 1956. Metsatüübid Saaremaa looaladel. In: Margus, M. (ed.) Tallinnas, 25.-26. II 1956. a. toimunud metsamajandusalase teadusliku sessiooni materjalid, pp. 35-37. Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi metsasektor, Tartu.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Karu, A. 1959. Loodude mõistest ja majanduslikust kasutamisest Eestis. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 51: 7-22.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Karu, H. 1957. Aruniitude taimkatte sesoonsetest muutustest Lääne-Eestis. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 50: 209-218.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Karu, H. 1957. Lääne-Eesti aruniitude taimkattest ja selle majanduslikust kasutamisest. ENSV TA Toimetised. Biol. seeria 6 (1): 38-50.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Karu, H. 1957. Lääne-Eesti aruniitude taimkate. ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut. Väitekiri bioloogiliste teaduste kandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Karu, H. 1958. Kevad, suvi ja sügis niidul. Eesti Loodus 1 (4): 215-220.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kask, E. 1973. Saaremaa tänasest ja homsest. Eesti Loodus 16 (5): 269-275.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kastepõld, E. & Kastepõld, T. 1990. Matsalu lahe lõuna- ja kaguranniku haudelinnustikust aastail 1957 kuni 1987. Loodusevaatlusi 1988, I, pp. 18-28. Tallinn.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kattel, S. 1996. Taimekoosluste produktsioon ja liigirikkus Väike-Emajõe lamminiidul. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kietzer, A. 1960. Puhtu laiu niitude entomofaunast, selle struktuurist ja dünaamikast. TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOTUD / ÖKOLOOGIA
 • Kiiver-Gaskov, T. 1983. Ida-Harjumaa loodude taimkate ja selle dünaamika. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kiiver, T. 1983. Ida-Harjumaa loodude taimkate ja selle dünaamika. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Diploma.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Kilusk, K. 1994. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Panga, Paatsa ja Küdema reservaatide taimkate. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kink, H. & Miidel, A. 1996. Pakri poolsaar – loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn.
  ALVAR / NIMEKIRI / SELGROOGSED / SOONTAIMED / ÜLD
 • Kink, H. & Miidel, A. 1998. Pakri saared – loodus ja inimtegevus. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn.
  ALVAR / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kirsimägi-Nurk, R. 1983. Laelatu puisniidu taimestu ja selle kaitse. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE / NIMEKIRI / KAITSE
 • Klaos, K. 1993. Lääne-Eesti Saarestiku Biosfäärikaitseala Laidevahe tuumala floora ja vegetatsioon. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Klein, L. 2000. Status of traditional rural biotopes in Estonia. In: Ikonen, I. & Lammi, A. (eds.) Traditional rural biotopes in the Nordic countries, the Baltic states and the Republic of Karelia. An international seminar and workshop in Turku May 2 – May 4, 2000, pp. 39-46. Southwest Finland Regional Environment Centre, Copenhagen.
  KAITSE / PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Klein, L. 2000. Eesti looduse mitmekesisuse riiklik seire 1994-1998. Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Tallinn.
  ALVAR / LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / SELGROOTUD / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kokovkin, T. 2002. Väinamere rannik looduskaitse muutlikes tuultes. Eesti Loodus 5: 207-210.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kosk, J. & Ratas, U. 1998. Pärnu-Häädemeeste ümbruse rannikumaastikud. XXI Eesti Loodusuurijate päev. Edela-Eesti loodus. 27.-28. Juuni 1998. Häädemeeste., pp. 9-14. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Krall, H. & Pork, K. 1970. Laelatu puisniit. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 115-128. Valgus, Tallinn.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE / RANNANIIT
 • Krall, H., Pork, K. & Rebassoo, H. E. 1973. Eesti niitude floora. Floristilised märkmed 1,5: 315-337.
  ALVAR / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Krall, H. 1975. Liigirikkad puisniidud Eestis. In: Renno, O. (ed.) Eesti loodusharulduste kaitseks, pp. 114-125. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / NIMEKIRI / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Krall, H., Pork, E., Aug, H., Püss, Õ., Rooma, I. & Teras, T. 1980. Eesti NSV looduslike rohumaade tüübid ja tähtsamad taimekooslused. Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi Informatsiooni ja Juurutamise Valitsus, Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SAMBLIKUD-SEENED / SOONTAIMED
 • Krall, H., Kuresoo, A. & Ross, V. 1981. Huvitavatest elukooslustest Kasari deltas. Loodusevaatlusi 1979, 1, pp. 89-95. Tallinn.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Krall, H. & Rand, H. 1983. On the life strategy of plant species in anthropogenous grassland communities. In: Kurvits, Ü., Ilves, E., Krall, H. & Laasimer, L. (eds.) Man, vegetation and soil, pp. 26-35. Academy of Sciences, Tartu.
  ÖKOLOOGIA / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Krall, H. 1990. Meadows and wooded meadows. In: Masing, V., Roosaluste, E. & Koppel, A. (eds.) Flora and vegetation of Saaremaa island, pp. 46-48. IZB, Tartu.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Krall, H. 1998. Niidud. In: Talvi, T. (ed.) Läänemaa. Loodus, pp. 72-76. Haapsalu.
  ALVAR / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Kruus-Laan, L. 1953. Teenuse ja Konuvere jõgede alamjooksu ümbruse taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kruus-Sarapuu, H. 1957. Põltsamaa ja Pede jõe luhaniitude floora ja vegetatsioon. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Ksenofontova, T. & Kull, K. 1988. Puisniidud kui väärtuslikud ökosüsteemid. Keskkonnakaitse 11 (5): 11-12.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Ksenofontova, T. & Kull, K. 1988. Puisniitude kujunemine, nende levik ja säilimise küsimused. In: Sutrop, U. (ed.) XV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted, pp. 28-30. Eesti LUS, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, E. 1953. Loode-Eesti rannikuala taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1992. Maapealse produktsiooni ja liikide arvu sesoonsest dünaamikast Laelatu puisniidul. Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia kateeder. Kursusetöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1994. Laelatu puisniidu koristustalgud. Eesti Loodus 1: 32.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1995. Kus on veel alles puisniite? Oma Saar 107, 3.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1995. Kus on veel alles puisniite? Lääne Elu 67, 3.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1995. Kus on veel alles puisniite? Hiiumaa 66, 2.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1995. Kus on veel alles puisniite? Pärnu Postimees 111, 4.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1996. Liigirikkaim puisniit asub Pärnumaal. Pärnu Postimees 189, 8.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1996. Koristustalgud Laelatu puisniidul. Eesti Loodus 1: 51.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1996. Puisniitudest Rapla maakonnas. Lehmlõuke 13: 10.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. & Kull, K. 1997. Puisniidud. Estonia Maritima 2: 1-249.
  KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / NIMEKIRI / PUISNIIT / SAMBLAD / SELGROOGSED / SELGROOTUD / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1997. Pärandkoosluste Kaitse Ühing. Eesti Loodus 48 (8-9): 363.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1997. Linnukeskne teos Eesti niitudest. Postimees 252, 12.
  ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 1997. Nedrema puisniidul tulevad talgud. Pärnu Postimees 193, 4.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Kukk, T. & Kull, K. 1998. Liigirikkad puisniidud Eestis. In: Lilleleht, V. (ed.) Eesti looduse mitmekesisus ja selle kaitse , pp. 69-80. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tartu-Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. & Kuusk, V. 1999. Vascular plant flora and vegetation of Osmussaar Island. Estonia Maritima. Osmussaar – an island in the Baltic Sea 4: 65-100.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Kukk, T. 1999. Eesti pärandkoosluste kaitse perspektiividest. Lammas ja kits 8: 11-14.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE / ALVAR
 • Kukk, T. 1999. Koristustalgud Koiva puisniidul. Eesti Loodus 50 (7): 274.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 2001. Pärandkooslused on arvele võetud. Lääne Elu 56, 7.
  ALVAR / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. 2001. Pärandkooslusi tasub säilitada. Järva Teataja 120, -2.
  ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kukk, T. & Roosaluste, E. 2001. Vormsi taimestik. Estonia Maritima. Vormsi ja Haapsalu Tagalahe loodus 5: 107-223.
  ALVAR / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Kukk, T. 2001. Puisniit säilitab mitmekesist elu. Maaleht , 22.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kull, K. 1985. Eesti kaitsealuste puisniitude olukord ja hooldamise probleemid.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kull, K. & Ksenofontova, T. 1986. Puisniitude ökoloogiast. In: Saarse, L. (ed.) Eesti maastike kujunemine ja kaitse. Nõupidamise ettekannete lühikokkuvõtted, pp. 22-24. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut, Tallinn.
  PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kull, K. 1987. Miks me uurime … puisniitude heintaimi. Edasi 83, 5.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kull, K. 1988. The richest plant communities of northern Europe are disappearing. Nordecol. 38: 9.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kull, K. & Zobel, M. 1991. High species richness in an Estonian wooded meadow. J. Veg. Sci. 2: 715-718.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kull, K. 1992. Mitmekesisuse rikkus. Eesti Loodus 35 (7-8): 416-417.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kull, K. 1992. Relationship between co-existing plant species and above-ground biomass. In: Zobel, M. (ed.) Vegetation structure and species co-existence: International symposia dedicated to the memory of the Prof. Teodor Lippmaa, pp. 10-12. Tartu Ülikool, Tartu.
  PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kull, K. 1993. Liikide kooselu mehhanismist sessiilsete organismide koosluses. In: Kuresoo, R. & Kübar, K. (eds.) Mitmekesisuse teooria. Schola biotheoretica XIX, pp. 28-32. Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Kull, K. & Zobel, M. 1994. Vegetation structure and species coexistence. Folia Geobot. Phytotax. 29: 433-437.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Kull, K. 1995. Allika puisniit. In: Mägi, E. & Kaljuste, T. (eds.) Loodusevaatlusi 1994, pp. 62-70. Matsalu Riiklik Looduskaitseala, Tallinn.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kull, K. & Zobel, K. 1995. Kas on veel ruumi? Ei, kõik on täis. Eesti Loodus 95 (2): 33-35.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kull, K. & Zobel, K. 1997. Laelatu puisniidu liigirikkaim ruut. Rukkilill 5: 94-95.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kumari, A. 1953. Koiva ja Mustjõe oru ning piirnevate alade linnustikust. In: Haberman, H. (ed.) Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos 1853-1953, pp. 351-364. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / SELGROOGSED
 • Kumari, E. 1960. Virtsu-Laelatu-Puhtu. In: Kumari, E. (ed.) Looduskaitse teatmik, pp. 103-109. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.
  PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Kumari, E. 1970. Väinamere rannikute ja saarte looduskaitselisest olukorrast. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 236-242. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kumari, E. 1973. Matsalu maastiku looduslike komplekside kujunemisest viimase 100 aasta vältel. Matsalu maastik ja linnud. Ornitoloogiline kogumik VI, pp. 28-39. Tallinn.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Kumari, E. 1973. Matsalu maastiku ja linnustiku eripära. Matsalu maastik ja linnud. Ornitoloogiline kogumik VI, pp. 8-17. Tallinn.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kumari, E. 1974. Man-made ecosystems and nature conservation, with special reference to Matsalu Bay, Estonian SSR. Environmental Conservation 1 (1): 31-36.
  KAITSE / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Kumari, E. 1975. Harulduste probleem tänapäeva looduse uurimises ja kaitses. In: Renno, O. (ed.) Eesti loodusharulduste kaitseks, pp. 9-19. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / SOONTAIMED / ÜLD
 • Kumari, E. 1985. Märgalade mõiste, nende alade kaitse meetmed ja kohaldatavus Matsalu märgalale. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 7-14. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / LAMMINIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Kumari, E. 1997. Matsalu märgala inimtekkeste ökosüsteemide kujunemisest ja kaitsest. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 95 / 96, pp. 125-128. Tallinn.
  KAITSE / LAMMINIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Kuresoo, A., Laidna, A., Lilleleht, V., Renno, O. & Veromann, H. 1985. Kasari luhtade linnukooslused. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 236-255. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kuresoo, A. 1990. Long-term study of bird communities in the flood-plain meadows of the Matsalu Nature Reserve. Baltic Birds 5. Proceedings of the Fifth Conference on the Study and Migratory Birds of the Baltic Basin., pp. 236-241. Riga.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kuresoo, A. 1998. Luhaniitude linnukoosluste karakterliigi – rohunepi (Gallinago media) levikust ja bioloogiast Eestis. Tartu Ülikool. Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. M.Sc.
  LAMMINIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kuresoo, A. 1998. Rohunepp – Eesti luhaniitude vapilind. Eesti Loodus 5 / 6: 242-244.
  LAMMINIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Kuresoo, R. 2000. Puisniit sõltub inimesest. Maaleht , 19.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kuresoo, R. 2000. Kaduvad rannaniidud. Maaleht , 16.
  KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Kuusk, V., Laasimer, L. & Trass, H. e. 1964. Vegetation studies of Saaremaa island. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kuusk, V., Laasimer, L. & Masing, V. e. 1984. Flora and vegetation of wetlands. Academy of Sciences, Tallinn.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Kändler, T. 1997. Eesti puisniit hoiab veel maailmarekordit. Pühapäevaleht , A17.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Kändler, T. 1998. Shoti mägilane puhastab niidud. Eesti Päevaleht , 6.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Kärgenberg, H. & Roosaluste, E. 2002. Manilaiu taimestik, taimekooslused ning nende analüüs. In: Kukk, T. (ed.) XXV Eesti Looduseuurijate Päev. Pärnumaa loodus, pp. 35-44. Tartu.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Köster, T. 2000. Natural grasslands are valuable feed source for farms with extensive management. In: Viiralt, R. (ed.) Conventional and Ecological Grassland Management. Comparative Research and Development. Proceedings of the International Symposium, Tartu July 4-6, 2000, pp. 87-91. Estonian Agricultural University, Estonian Grassland Society, Tartu.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Küng, A. 1939. Mõnd tammikute saatusest Saaremaal. Eesti Mets 7: 250.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1946. Loometsa ökoloogiast. ENSV TRÜ Toimetised, Biol. 2: 1-83.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Laasimer, L. 1958. Eesti geobotaaniline rajoneerimine. Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1964. Peipsi nõo taimkate ja selle kasutamise perspektiivid. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1963, pp. 103-115. Tallinn.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1965. Eesti NSV taimkate. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SAMBLIKUD-SEENED / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1972. Geobotaaniline ja floristiline uurimistöö looduskaitse teenistuses. In: Renno, O. (ed.) Looduskaitse ja teaduslik uurimistöö, pp. 49-59. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon, Tartu.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1973. Loopealsed siit- ja sealtpoolt Läänemerd. Eesti Loodus 16: 683-687.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1975. Eesti lood ja loometsad, nende kaitse. In: Renno, O. (ed.) Eesti loodusharulduste kaitseks, pp. 90-101. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1975. Haruldaste taimekoosluste olukord ja kaitse probleemid Eestis. In: Renno, O. (ed.) Eesti loodusharulduste kaitseks, pp. 20-35. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1975. Rare plant communities and their conservation problems. In: Laasimer, L., Trass, H., Kask, M., Raitviir, A. & Kuusk, V. (eds.) Some aspects of botanical research in the Estonian S.S.R. , pp. 62-73. Tartu.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE / SOONTAIMED / RANNANIIT
 • Laasimer, L. 1979. Loometsade ja loodude taimkatte dünaamikast. Eesti Looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted 12: 13-19.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1979. Looduskaitse ja lambad. Edasi 147: 3.
  ALVAR / KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1980. Saaremaa loopealsed ja põllumajandus. In: Ratas, R. (ed.) Põllumajandus ja keskkonnakaitse. Teaduslik-praktiline konverents 30. ja 31. mail 1980. a, pp. 46-49. ENSV Teaduste Akadeemi Tallinna Botaanikaaed, Kingissepa Rajooni RSN Täitevkomitee, UNSECO rahvusvahelise programmi “Inimene ja Biosfäär” Eesti vabariiklik komitee, Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1981. Anthropogenous changes of plant communities and problems of conservation. In: Laasimer, L. (ed.) Anthropogenous changes in the plant cover of Estonia, pp. 18-31. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1982. Veel üks punane raamat – taimekooslustele. Eesti Loodus 25 (4): 210-214.
  ALVAR / KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Laasimer, L. 1983. On the history of Estonian plant communities. In: Kurvits, Ü., Ilves, E., Krall, H. & Laasimer, L. (eds.) Man, vegetation and soil, pp. 5-25. Academy of Sciences, Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. 1986. Loometsade ja loodude taimkatte dünaamikast. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 70: 20-30.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLEVAADE / ÖKOLOOGIA
 • Laasimer, L. 1988. Loodus ja inimene Eesti saartel. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 72: 5-14.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Laasimer, L. & Masing, V. 1995. Taimestik ja taimkate. In: Raukas, A. (ed.) Eesti. Loodus., pp. 364-396. Valgus, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Leibak, E. & Lutsar, L. t. 1996. Eesti ranna- ja luhaniidud. Kirjameeste Kirjastus, Tallinn.
  KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / SELGROOTUD / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Leis, M. & Kannukene, L. 2001. Vormsi samblad. Estonia Maritima. Vormsi ja Haapsalu Tagalahe loodus 5: 77-106.
  ALVAR / NIMEKIRI / SAMBLAD
 • Lember, A. 2000. Abruka lambakasvatajad jäid ilma vabadest maadest. Meie Maa 83, 6.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Lember, A. 2000. Saaremaa saab veel ühe kaitseala. Meie Maa 140, 4.
  ÜLD / ÜLEVAADE
 • Lepik, I. & Lepik, A. 1999. Pisiimetajate seirest Matsalu looduskaitsealal. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 1997-1999, pp. 132-144. Lihula.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / SELGROOGSED
 • Lepik, I., Pappel, P. & Rannap, R. 2000. Kahepaiksed rannaniidul. Eesti Loodus 51 (7-8): 317-318.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Liira, J. 1994. Rohurinde taimekoosluse struktuur karjatataval ja mittekarjatataval loopealsel Hanilas (Lääne-Eesti). Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Lillema, A. & Michelson, H. 1958. Lääne-Eesti jõelammide ja mereranniku üleujutusalade mullastikust ja niidutüüpidest. ENSV TA Toimetised. Biol. seeria 2: 94-105.
  KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Lillema, A. 1962. Märkmeid Eesti NSV rohumaade tüpoloogiast ja nende inventariseerimisest. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 54: 40-49.
  KLASSIFIKATSIOON / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Link, E.-G. 1998. Keskkonnaamet loob Pärnu rannale looduskaitseala. Eesti Päevaleht , 3.
  KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Linkrus, E. 1998. Põhja-Eesti rannikumadalik ja Soome lahe saared. Teaduste Akadeemia Kirjastus, Tallinn.
  ALVAR / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Lippmaa, T. & Lippmaa, H. 1930. Taimkate. In: Tammekann, A., Kõpp, J. & Kant, E. (eds.) Eesti IV. Pärnumaa. Maadeteaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus, pp. 31-50. EKS, Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Lippmaa, T. 1933. Taimeühingute uurimise metoodika ja Eesti taimeühingute klassifikatsiooni põhijooni. Acta Inst. Horti Bot. Univ. Tartu 3,4: 1-169.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / PUISNIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÜLD
 • Lippmaa, T. 1933. Eesti taimkond. In: Kleis, R., Treiberg, P. & Veski, J. V. (eds.) Eesti Entsüklopeedia. 2. Loodus, pp. 824-833. Tartu.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Lippmaa, T. 1935. Vegetatsiooni geneesist maapinna tõusu tõttu merest kerkivatel saartel Saaremaa looderannikul. Loodusuurijate Seltsi Aruanded 41 (3-4): 213-248+5.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / SAMBLAD / RANNANIIT
 • Lippmaa, T. 1935. Eesti geobotaanika põhijooni. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) A 28,4: 1-151.
  ALVAR / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Lippmaa, T. 1940. Loometsa ökoloogiast. IV Eesti Loodusteadlaste päeva ettekannete kokkuvõtted., pp. 20-24. Tartu.
  ALVAR / SAMBLAD / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Loide, M. & Lotman, K. 1997. Botaanilisi vaatlusi Noarootsi poolsaare mõne järve ja Haapsalu lahe rannikul. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 95 / 96, pp. 146-156. Tallinn.
  KAITSE / LAMMINIIT / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Loode, E. 1987. Palmse ümbruse päevaliblikate biotoobiline levik. TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  NIMEKIRI / SELGROOTUD / ÜLD
 • Loorits, O. 2000. Endis-eesti elu-olu III: lugemispalu põllumehe elust. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Lotman, A. 1994. Kuidas kaitsta looduse mitmekesisust? Eesti Loodus 37 (7): 198-200.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE / ALVAR
 • Lotman, A. 1996. Rannaniidud. Keskkonnajuht 2: 1-16.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Lotman, A. 1997. Poollooduslike koosluste hooldusest Matsalu märgalal. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 95 / 96, pp. 132-145. Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Lotman, A. 2000. Hobune hoiab pärandmaastikke. Eesti Loodus 10: 404-405.
  ALVAR / KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Luhamaa, H. 1998. Loopealsetalgud Vilsandil. Meie Maa 75, 3.
  ALVAR / KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Luhamaa, H. 2000. Läänemaa seminatural grasslands inventory 1999. In: Ikonen, I. & Lammi, A. (eds.) Traditional rural biotopes in the Nordic countries, the Baltic states and the Republic of Karelia. An international seminar and workshop in Turku May 2 – May 4, 2000, pp. 76-81. Southwest Finland Regional Environment Centre, Copenhagen.
  ALVAR / KAITSE / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Luhamaa, H. 2000. Taastaks puisniidu. Eesti Loodus 51 (6): 214-216.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Luhamaa, H., Ikonen, I. & Kukk, T. 2001. Läänemaa pärandkooslused. Seminatural Communities of Läänemaa County, Estonia. Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu-Turku.
 • Lõhmus, E. 1974. Metsad rabadest nõmmede ja loopealseteni. Eesti metsad, pp. 60-98. Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Lõugas, V. 1980. Põllumajandusmaastiku ajaloost Eestis. In: Aasalo, L. (ed.) Põllumajandusmaastik Eestis, pp. 50-84. Valgus, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Marvet, A. 1970. Eesti taimekoosluste määraja. Abiks loodusevaatlejale 61. ENSV TA, Looduseuurijate Selts, Tartu.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE / PUISNIIT / LAMMINIIT / RANNANIIT / KLASSIFIKATSIOON
 • Masing, V. 1988. Taimkatte mitmekesisuse säilitamine kultuurmaastikus haruldaste taimede kaitse huvides. In: Laasimer, L.-M. (ed.) Taimeriigi kaitsest Eesti NSV-s, pp. 54-58. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Masing, V., Paal, J. & Kuresoo, A. 2000. Biodiversity of Estonian wetlands. In: Gopal, B., Junk, W. J. & Davis, J. A. (eds.) Biodiversity in wetlands: assessment, function and conservation. Backhuys Publ., Leiden.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Meier, E. 2002. Lääne-Saaremaa, Hiiumaa ja Vormsi puisniitude taimestiku analüüs ja seosed keskkonnafaktoritega. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Meikar, T. 1979. Mõnda loopealsete metsastamisest. Eesti Loodus 22: 253-255.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Meriste, M. 2001. Ämblike faunistilisest uurimisest Eestis. Matsalu niitude ämblikkonna struktuur ja sesoonne dünaamika. Tartu Ülikool. Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / LAMMINIIT / NIMEKIRI / RANNANIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Mesipuu, M. 1999. Väetamise, lisavalgustamise ja niitmisega seotud muutused rohustu vertikaalses struktuuris Laelatu puisniidul. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Metsar, J. 1951. Andmeid Kiidjärve-Taevaskoja ümbruse olulisemate biotoopide liblikaliste fauna kohta. TÜ Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SELGROOTUD
 • Mikk, H. 1957. Halliste jõe luhtade taimkate (Tipu ja Riisaküla vahelisel alal). Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Muska, T. 2001. Hanikatsi planeeritava õpperaja taimestik, taimekooslused ja vaatepunktide võrdlus. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Mägi-Akkel, R. 1959. Eesti NSV lage- ja põõsasloodude taimkattest. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Mägi, E. 1993. Kasari luha haudelinnustik ja selle muutumine. Loodusevaatlusi 1992, I, pp. 41-63. Tallinn.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Mägi, E. 1994. Lindude pesitsemisest Kasari luhas. Hirundo 2: 24-31.
  LAMMINIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Mägi, E. 1994. Värbrisla pesitses Kasari luhas. In: Mägi, E. & Kaljuste, T. (eds.) Loodusevaatlusi 1993 I, pp. 39-40. Tallinn.
  LAMMINIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Mägi, E., Kastepõld, T. & Lotman, A. 1996. Ornithological monitoring and wetland management in Matsalu. Bird Numbers 1995. Bird monitoring for conservation. Proceedings of the 13th International Conference of EBCC, Pärnu.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Mägi, E. & Kastepõld, T. 1997. Matsalu lindude nimestik. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 95 / 96, pp. 14-22. Tallinn.
  ALVAR / LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED
 • Mägi, E. 1998. Linnustik. In: Talvi, T. (ed.) Läänemaa. Loodus, pp. 164-175. Haapsalu.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED
 • Mägi, E. & Kaisel, K. 1999. Kui palju linde elab matsalu niitudel. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 1997-1999, pp. 88-104. Lihula.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / RANNANIIT
 • Mägi, M. 1995. Ülevaade Hiiumaa laidude (Ahelaid, Kõverlaid, Kõrgelaid, Vareslaid) taimestikust ja taimkattest. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Mägi, M. 1997. Hiiumaa laidude floora ja vegetatsioon. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Mändla, R. 1996. Hanila-Kaseküla loopealsete taimkate ja selle ajalugu. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Märtson, K. 1996. Eesti rannaniitude liigirikkuse sõltuvus keskkonnaparameetritest. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Niklus, M. 1953. Ropka luha ja Aardla järve linnustikust. Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos 1853-1953, pp. 154-167. Tallinn.
  LAMMINIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Niklus, M. 1998. Mis saab Ropka-Ihaste luhakaitsealast. Eesti Loodus 146-147.
  KAITSE / LAMMINIIT / ÜLEVAADE
 • Nõmm, A. & Arukaevu, K. 1984. Kasari luha üleujutustest. ENSV Riiklike Looduskaitsealade teaduslikud tööd IV, pp. 50-56. Tallinn.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Otsus, M. 1997. Seemneline uuenemine Sillukse loopealse taimekoosluses. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Otsus, M. 1999. Regeneration ecology of an alvar plant community. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Otsus, M. & Zobel, M. 2002. Small scale turnover in a calcareous grassland: its pattern and components. J. Veg. Sci. 13: 199-206.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Paakspuu, T. 1999. Sõmeri, Liia ja Tauksi saare ajaloolisest maakasutusest ja taimkatte muutumisest. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 1997-1999, pp. 20-75. Lihula.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Paakspuu, V. & Kastepõld, T. 1985. Matsalu märgala vee-, soo- ja rannikulinnustik. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 215-235. Valgus, Tallinn.
  NIMEKIRI / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Paal, J. 1995. Något om Estlands flora och vegetation. [General features of the Estonian flora and vegetation]. Svensk Bot. Tidskr. 89: 119-128.
  ALVAR / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Paal, J. 1997. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Classification of Estonian vegetation site types. Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Instituut, Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SAMBLIKUD-SEENED / SOONTAIMED
 • Paal, J. 1997. Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon. Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED
 • Paal, J. 1998. Rare and threatened plant communities of Estonia. Biodiversity and Conservation 7: 1027-1049.
  ALVAR / KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT
 • Paal, J., Ilomets, M., Fremstad, E., Moen, A., Borset, E., Kuusemets, V., Truus, L. & Leibak, E. 1998. Estonian Wetland Inventory 1997. Eesti Loodusfoto, Tartu.
  KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / NIMEKIRI / RANNANIIT / SAMBLAD / SELGROOGSED / SELGROOTUD / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Paal, J. 2000. “Loodusdirektiivi” elupaigatüüpide käsiraamat. Eesti Natura 2000. Tartu.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Paju, V. 1951. Pedja alamjooksul esinevate vegetatsiooniühikute kirjeldus. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Palo, A. & Möller, K. 1997. Läänemere regiooni mere- ning ranniku biotoopide punane raamat… Eesti Loodus 40 (4): 154.
  ALVAR / KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Paluoja, S. 2002. Euroopa esinduslikum rannaniit taastatakse ühistööna. Maaleht: Natura 2002 , 8.
  KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Parts, J. 1967. Matk Halliste puisniidule. Eesti Loodus 10 (6): 382-383.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pastak, E. 1935. Harilaiu taimkate. Loodusuurijate Seltsi Aruanded 42 (1-2): 70-112+7.
  ALVAR / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pesur, T. 2002. Samblarinde seosed levisepangaga ja rohurindega loopealsetel. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Petersoo, T. 1996. Puisniidud. Lehmlõuke 13: 10.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pilt, I. 1998. Konkurentsi osast liigirikaste koosluste struktureerijana – Sillukse loopealse ja Laelatu puisniidu võrdlus. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pitk, M. 1998. Talgulised taastasid puisniitu. Maaleht 39, 11.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Ploompuu, T. 1999. Põlised puisniidukased. Eesti Loodus 50 (11-12): 481-482.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1960. Kesk-Eesti jõgede luhaniitude keskkonnatingimustest. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 52: 51-70.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1962. Taimkatte sesoonne areng luhaniitudel ja seda mõjutavad tegurid. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 54: 50-70.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1963. Põltsamaa ja Pedja jõgede luhtade taimkate. Tartu Riiklik Ülikool. Väitekiri biol. kand. kraadi taotl.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1963. Märkmeid m?nede tarnaliikide vegetatiivsete v?sude kujunemise aja ja elu kestuse kohta luhatingimustes. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 55: 40-47.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1964. Taimkatte genees ja antropogeensed suktsessioonid luhtadel (andmed Põltsamaa ja Pedja jõe luhtadelt). Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 56: 97-112.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1964. Puisniitude minevikust ja tulevikust. In: Veromann, H. (ed.) Looduse kalender 1965, pp. 74. Eesti Raamat, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1972. Kasari jõe alamjooksu luha taimkate. Matsalu maastik ja linnud, pp. 40-59. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1975. Allelopathic relations between species in meadow plant communities. In: Laasimer, L., Trass, H., Kask, M., Raitviir, A. & Kuusk, V. (eds.) Some aspects of botanical research in the Estonian S.S.R., pp. 137-157. Tartu.
  NIMEKIRI / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1976. Ka jõed muutuvad kaasajal. In: Raitviir, A. (ed.) Looduse kalender 1977, pp. 24. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1977. Lamminiidud. In: Raitviir, A. (ed.) Looduse kalender 1978, pp. 24. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1978. Laelatu puisniit. In: Raitviir, A. (ed.) Looduse kalender 1979, pp. 28. Valgus, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1979. Niidutaimkatte kujunemine, nüüdisaegne seisund ja niitude kasutamise küsimusi ENSV-s. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 67: 7-37.
  KAITSE / LAMMINIIT / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE / ÖKOLOOGIA
 • Pork, K. 1981. Anthropogenous dynamics of meadows in recent decades. Protection of meadow communities. In: Laasimer, L. (ed.) Anthropogenous changes in the plant cover of Estonia, pp. 46-63. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu.
  KAITSE / LAMMINIIT / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Pork, K., Ingerpuu, N. & Ksenofontova, T. 1981. Ülevaade Kasari jõe alamjooksu kaasaegsest taimkattest. In: Kastepõld, E. (ed.) Loodusevaatlusi 1979, 1., pp. 51-58.
  LAMMINIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1981. Kasari luha taimkatte arengutendentse praegusajal. Loodusvaatlusi 1, pp. 36-50.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1983. Kasari luha maastike ja taimkatte muutustest viimastel aastakümnetel. ENSV TA Toimetised. Biol. seeria 32: 222-226.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1984. Kasari jõe alamjooksu luht geobotaanilise looduskaitseobjektina. In: Paakspuu, V. (ed.) Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd IV. Matsalu loodusest, pp. 61-72. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1984. Matsalu “metsa” puisniidud. In: Paakspuu, V. (ed.) Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd IV. Matsalu loodusest, pp. 82-88. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1984. Jõeluhtade looduslikus seisundis säilitamisest. In: Kumari, E. (ed.) Looduskaitse ja põllumajandus, pp. 58-70. ENSV TA Looduskaitse Komisjon, Tartu.
  KAITSE / LAMMINIIT / ÜLEVAADE
 • Pork, K., Truus, L. & Azarov, S. 1984. Viita puisniit. In: Paakspuu, V. (ed.) Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd IV. Matsalu loodusest, pp. 89-94. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pork, K. 1985. Kasari luha taimekooslused, nende kasutamine ja kaitse. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 88-112. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Pullisaar (Trei), T. 1959. Materjale Kasari, Halliste ja Navesti luhaniitude taimkattest. 1-132. Tartu Riiklik Ülikool. Diplomitöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Põldsam, H. 1997. Põdra-hundi suhetest Kasari luhas. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 95 / 96, pp. 76-78. Tallinn.
  LAMMINIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Pärtel, M. 1990. Suurliblikate faunast Matsalu roostikus ja rannakarjamaal 1987. aastal. Lepidopteroloogiline informatsioon 5: 11-12.
  RANNANIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Pärtel, M. 1992. A field experiment to restore and manage a species-rich alvar grassland community. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / KAITSE / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Pärtel, M. 1993. Dynamics in species richness, floristic composition and species abundances during an experimental alvar grassland restoration. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M. 1994. Eesti loopealsed on ka tegelikult liigirikkad! Lääne Elu [08.03.1994].
  ALVAR / KAITSE
 • Pärtel, M. & Zobel, M. 1995. Small-scale dynamics and species richness in successional alvar plant communities. Ecography 18: 83-90.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M. 1997. Species diversity and community dynamics in calcareous grassland communities in Western Estonia. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis 26. Tartu University Press, Tartu.
  ALVAR / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M. & Zobel, M. 1998. Formation of actual species pools in calcareous grasslands: historical and geographical aspects (Abstracts). Stud. Plant. Ecol. 20: 101.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M., Kalamees, R., Zobel, M. & Rosén, E. 1998. Restoration of species-rich limestone grassland communities from overgrown land: the importance of propagule availability. Ecol. Eng. 10: 275-286.
  ALVAR / KAITSE / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Pärtel, M., Kalamees, R., Zobel, M. & Rosén, E. 1999. Alvar grasslands in Estonia: variation in species composition and community structure. J. Veg. Sci. 10: 561-570.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M., Mändla, R. & Zobel, M. 1999. Landscape history of a calcareous (alvar) grassland in Hanila, western Estonia, during the last three hundred years. Landsc. Ecol. 14: 187-196.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M. & Zobel, M. 1999. Small-scale plant species richness in calcareous grasslands determined by the species pool, community age and shoot density. Ecography 22: 153-159.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M. 2000. Lubjalembeste niidukoosluste liigifondi määravate tegurite väljaselgitamine. Sihtasutuse Eesti Teadusfond grantiprojekti nr 3280 lõpparuanne.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pärtel, M., Moora, M. & Zobel, M. 2001. Variation in species richness within and between calcareous (alvar) grassland stands: the role of core and satellite species. Plant Ecology 157: 203-211.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Pääsuke-Kasemets, V. 1957. Lääne-Eesti rannikuala taimkate Pärnu lahest kuni Virtsu poolsaareni. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Püttsepp, J. 1998. Saagigem loodudelt võsa. Postimees [06.09.1998].
  ALVAR / KAITSE / ÜLD
 • Raam-Tõnisson, L. 1993. Lääne-Eesti looniitude (Filipendula vulgaris – Trifolium montanum ass.) produktsiooni määramine spektrofotomeetria abil. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Randlane, T. 1989. Miks on Eesti läänesaared lihhenoloogide meelispaik? Eesti Loodus 40 (5): 318-323.
  ALVAR / SAMBLIKUD-SEENED
 • Rannap, R. 1998. Kõre – hääbuv liik rannaniitudel. Eesti Loodus 49 (9): 424-426.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Rannap, R. 1999. Kas kõrel on tulevikku. Eesti Loodus 50 (8): 341-342.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Rannap, R. 2002. Kõre – põlisasukas Pärnumaa rannaniitudel. In: Kukk, T. (ed.) XXV Looduseuurijate Päev. Pärnumaa loodus., pp. 61-64. Tartu.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Rannap, R. 2002. Kõre tuleb rannaniitudele tagasi. Maaleht , 3.
  KAITSE / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Ranniku, V. 1991. Rannad on rahvuslik rikkus. Eesti Mets 3 (12): 22-24.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Ratas, U., Puurmann, E. & Rivis, R. 2002. Maastikud maa ja mere piiril. Eesti Loodus 5: 202-206.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1961. Hiiumaa laidude taimkattest. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 53: 95-112.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Rebassoo, H. E. 1967. Hiiumaa floora ja selle genees. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Rebassoo, H. E. 1969. Vaika Riikliku Looduskaitseala ja selle ümbruse laidude floora muutustest ajavahemikul 1935-1960. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 60: 28-41.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1970. Rannikute pioneerid. Eesti Loodus 13 (6): 330.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1972. Lääne-Eesti tamme-puisniidud. Eesti Loodus 15 (10): 595-600.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1972. Laidude raamat. Tallinn.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1973. Põhja-Eesti meresaarte taimkatte muutustest viimase 40 aasta jooksul. X Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted, pp. 61-65. Tallinn.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1973. Eesti meresaarte rannaniitude kooslused. In: Kuusk, V. (ed.) X Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted, pp. 70-76. Tallinn.
  KLASSIFIKATSIOON / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1975. Botaaniliste objektide looduskaitsest Eesti väikestel meresaartel. In: Renno, O. (ed.) Eesti loodusharulduste kaitseks, pp. 104-113. Valgus, Tallinn.
  KAITSE / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1975. Sea-Shore Plant Communities of the Estonian Islands, 1-2. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu.
  KLASSIFIKATSIOON / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1975. Botaanilisi kilde 17 Hiiumaa suvest. Valgus, Tallinn.
  PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1977. Põhja-Eesti meresaarte taimkatte muutustest ajavahemikus 1931-1973. Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1975 / 1976 124-139.
  KLASSIFIKATSIOON / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1977. Kliburannik ja taimed. In: Raitviir, A. (ed.) Looduse kalender 1978, pp. 10. Valgus, Tallinn.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1980. Rannikutaimkatte looduslikkusest ja kaitsevajadustest. In: Ratas, R. (ed.) Põllumajandus ja keskkonnakaitse, pp. 128-131. Tallinn.
  KAITSE / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Rebassoo, H. E. 1983. Vilsandi Riikliku Looduskaitseala taimkatte geneesist ja kaitsest. In: Kullapere, A. (ed.) Vilsandi – looduskaitseala Eesti NSV läänerannikul, pp. 29-43. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / NIMEKIRI / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Rebassoo, H. E. 1985. Matsalu rannaniitude taimekooslused. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 77-87. Valgus, Tallinn.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Rebassoo, H. E. 1988. Mererannikute ja saarte taimkatte kaitse ning ratsionaalse kasutamise printsiipe. In: Laasimer, L.-M. (ed.) Taimeriigi kaitsest Eesti NSV-s, pp. 44-53. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Reilson, T. 1997. Karjatamise mõju Eesti rannika-tuderloa kooslustele. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  KAITSE / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Reinomägi, L. 1942. Loometsa (“Rangu nõmme”) ökoloogiast. 1-71. Tartu Ülikool. Magistritöö.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Reitalu, M. 1965. Tagamõisa puisniidul. Eesti Loodus 8 (2): 108-110.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Reitalu, M. 1970. Merikapsas. Eesti Loodus 13 (6): 345.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Reitalu, M. & Ruusmaa, J. 1999. “Päranduse” lapsed otsisid ja leidsid. Eesti Loodus 50 (1): 10-11.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Renno, O. 1985. Maastike muutumise mõju lindudele. In: Renno, O. (ed.) Linnud ja inimtegevus. Ornitoloogiline kogumik X. , pp. 7-14. Tallinn.
  KAITSE / LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED
 • Rohtla, R. 2001. Vormsi maakasutus 20. saj. ja poollooduslike koosluste muutus inventeerimiste põhjal. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Rooda, J. 2000. Eesti hobune vajab kaitseala, kaitseala – eesti hobust. Eesti Loodus 51 (10): 406-407.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Rooma, I. 1976. Paepealsed mullad Eestis. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 64: 65-79.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E. 1993. Ülevaade Ruhnu saare taimkattest. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat 73: 86-100.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E. 1994. Rannaniitude seire metoodika.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E. 1995. Ülevaade rannaniitude seireprogrammi täitmisest 1994. a.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E. 1995. Rannaniitude seire. Aruanne – 1995.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E., Kask, J. & Ektermann, M. t. 1998. Läänemaa. Loodus. Haapsalu.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SAMBLIKUD-SEENED / SELGROOGSED / SELGROOTUD / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E. 1998. Puisniidud vajavad majandamist. Sõnumileht , 9.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Roosaluste, E. 2001. Vormsi taimekooslused. Estonia Maritima. Vormsi ja Haapsalu Tagalahe loodus 5: 225-245.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Runnel, V. 1993. Paide ümbruse jõgede kallaste sookärblased (Diptera, Ephydridae). TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SELGROOTUD
 • Ruus-Kolla, E. 1966. Matsalu lahe ranniku taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Rüütel, I. 1997. Niidukoosluse pikaajalise dünaamika uuring Laelatu väetuskatses. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Saagpakk, J. 1982. Lehistetöö oli Saaremaalgi au sees. Eesti Loodus 25 (4): 222.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Saar, K. 1993. Vilsandi loopealsete hetkeseisundist ja nende taimkattest. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / KAITSE / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Saar, K. 1996. Vilsandi saare loopealsete liigiline mitmekesisus ja biomass. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Magistritöö.
  . ALVAR / KAITSE / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Saar, K. 2000. Loopealsed vajavad loomi. Eesti Loodus 43: 263-264.
  ALVAR / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Salmar, J. 1997. Puisniidu horisontaalsest struktuurist puisniidul. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Harjutustöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Salong, H. 1998. Poolsada tudengit puisniite puhastamas. Oma Saar 3, 1.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Sammul, M. 1995. Konkurentsi intensiivsus erineva produktiivsusega niidukooslustes. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Sammul, M. 1997. Competition in herbaceous vegetation of different productivity. Tartu University, Institute of Botany and Ecology. M.Sc.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Sammul, M., Kull, K. & Kukk, T. 2000. Natural Grasslands in Estonia: Evolution, Environmental and Economic Roles. In: Viiralt, R. (ed.) Conventional and Ecological Grassland Management. Comparative Research and Development. Proceedings of the International Symposium, Tartu July 4-6, 2000, pp. 20-26. Estonian Agricultural University, Estonian Grassland Society, Tartu.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sammul, M. 2002. Pärandkooslused on osa rahvakultuurist. Nädaline: Raplamaa Keskkonnaleht , 4.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sarv, T. 1983. Puisniidukoosluste seisund ja muutumine. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  KAITSE / PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Sarv, T. 1984. Kui palju on Eestis puisniite? Eesti Loodus 26 (6): 360-361.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Sepp, R. 1957. Loomuldade metsakasvatuslikest omadustest. Looalade metsastamise ja loometsade majandamise küsimusi, pp. 36-48. Tartu.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sepp, R. 1970. Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala mullastik. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 83-108. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sepp, R. & Rooma, I. 1972. Alvar soils (limestone rendzinas) in Estonian S.S.R. Estonia. Geographical Studies. On the occasion of the 22nd International Geographical Congress., pp. 55-60. Tallinn.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sepp, R. 1986. Loometsamuldade niiskusoludest. Metsanduslikud uurimused 1972 9: 181-206.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sepp, U. 1970. Väinamere saared. In: Kumari, E. (ed.) Lääne-Eesti rannikualade loodus, pp. 17-26. Tallinn.
  ALVAR / RANNANIIT / ÜLEVAADE
 • Sepp, U. 1973. Lääne-Eesti saarte ja laidude maastikest. In: Kuusk, V. (ed.) X Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted, pp. 77-80. Tallinn.
  ALVAR / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sillamaa-Azarov, S. 1977. Vilsandi taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Siplane, K.-K. 1998. Loodusefond toetas saarlaste projekte. Meie Maa 75, 3.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Sirgo, V. 1935. Emajõe alamjooksul Peipsiäärsel madalikul asuvaist taimeühinguist. Loodusuurijate Seltsi Aruanded 42, 1-2: 112-172.
  KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Sits, E. 1937. Materjale Matsalu lahe linnustikust: Matsalu lahe ornitoloogilise uurimise tulemusi aastatest 1928-1936. Tartu.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Spohr, E. 1925. Eesti taimkatte lühike ülevaade., pp. 150-170. Tartu.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Suurkask, M. 1991. Taimekoosluste dünaamika taastataval puisniidul. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia kateeder. Lõputöö.
  KAITSE / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Suurkask, M. 1999. Soomaa luhaniidud. Eesti Loodus 50 (10): 418-421.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Suurkask, M. 1999. Soomaa Rahvuspargi lammirohumaade taimkate ja suktsessiooniline seisund. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Zobel, K., Zobel, M. & Rosén, E. 1994. An experimental test of diversity maintenance mechanisms, by a species removal experiment in a species-rich wooded meadow. Folia Geobot. Phytotax. 29: 449-457.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Zobel, M. 1982. Poollooduslike koosluste kaitse. Loopealsed. Eesti Loodus 25: 215-222.
  ALVAR / KAITSE / ÜLEVAADE
 • Zobel, M. 1984. Loopealsed, kadastikud, lookadastikud. Eesti Loodus 27: 372-378.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / ÜLEVAADE
 • Zobel, M. 1984. Ecological analysis of Estonian alvar plant communities. Sov. J. Ecol. 4: 15-21.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE / ÜLD
 • Zobel, M. 1984. Ecological analysis of alvar plant communities in the Estonian SSR. Ekologia (Moscow) 4: 15-21.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Zobel, M. 1985. Ecology of alvar soils in the coastal zone of Baltic Sea. Sov. J. Soil Sci. 12: 14-23.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Zobel, M., Trass, H. & Roosaluste, E. 1986. Lõo loopealne Saaremaal. Eesti Loodus 29: 482-487.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / SAMBLIKUD-SEENED / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Zobel, M. 1987. The classification of Estonian alvars and their plant communities. In: Laasimer, L. (ed.) The plant cover of the Estonian SSR. Flora, vegetation and ecology, pp. 28-45. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / NIMEKIRI / SAMBLAD / SOONTAIMED
 • Zobel, M. & Kont, A. 1992. Formation and succession of alvar communities in the Baltic land uplift area. Nord. J. Bot. 12: 249-256.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Zobel, M., Suurkask, M. & Rosén, E. 1992. Experimental restoration of a species-rich grassland community: the role of root and light competition. Symposium of the Working Group for Theorethical Vegetation Science “The state of the art in Vegetation Science”, Toledo, Spain (1992). Abstracts, pp. 65-66. Toledo.
  ALVAR / KAITSE / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Zobel, M., Suurkask, M., Rosén, E. & Pärtel, M. 1996. The dynamics of species richness in an experimentally restored calcareous grassland. J. Veg. Sci. 7: 203-210.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Zobel, M., Otsus, M., Liira, J., Moora, M. & Möls, T. 2000. Is small-scale richness in a calcareous grassland limited by seed availability or microsite availability? Ecology 81: 3274-3282.
  ALVAR / SAMBLAD / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Tael, L. 1979. Matsalu lahe lõunakalda niitude kahetiivaliste faunast. TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  ÜLD / SELGROOTUD / NIMEKIRI / RANNANIIT
 • Talts, S. 1959. Randaster. Eesti Loodus 2 (6): 374.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Talvi, T. 1995. Carabid beetle assemblages (Coleoptera) in a wooded meadow and in the adjacent habitats on the Saaremaa Island, Estonia. Entomol. Fennica 6: 169-175.
  PUISNIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Talvi, T. 2001. Pool-looduslikud kooslused : Puisniidud. Rannaniidud. Loopealsed. Lamminiidud. Puiskarjamaad. Aruniidud. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Tõravere.
  ALVAR / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Talvi, T. 2001. Pool-looduslikud kooslused. Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, Viidumäe; Tartu.
  ALVAR / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Tamm, C. O. 1956. Composition of vegetation in grazed and mown sections of a former hay-meadow. Oikos 7: 157.
  KAITSE / PUISNIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Tamm, T. 1992. Tõeleid külas Carl-Adam Häggströmil. Rukkilill 3: 28-29.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Tammeste-Rohtmets, A. 1954. Põltsamaa jõe keskjooksuala taimkattest. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Tehver-Kask, L. 1950. Are valla puisniitude ja rabastunud alade taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE / NIMEKIRI
 • Thomson, P. 1923. Zur Frage der regionalen Verbreitung und Entstehung der Gehölzwiesen und Alvartriften in Nord-Estland. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aruanded 30: 45-53.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Timm, U. & Ernits, P. 1991. Virtsu-Laelatu-Puhtu kaitseala maismaa selgroogsetest. 3. Imetajad. In: Mänd, R. (ed.) XVI Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted. Eesti saarte ja rannikualade loodus, pp. 54-58. Eesti LUS, Tartu.
  PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Tina, M. 1985. Viidumäe Riikliku Looduskaitseala rohurinde ämblikufauna. TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia instituut. Lõputöö.
  NIMEKIRI / SELGROOTUD / ÜLD
 • Tobias, M. 1993. Lääne-Eesti saarestiku BKA Veere-Odalätsi tuumala taimestik ja taimkate. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Tobias, M. & Kannukene, L. 1997. Bryophyte communities of limestone grasslands on Saaremaa and Vilsandi Islands. Folia Cryptogamica Estonica 31: 8-12.
  ALVAR / SAMBLAD / ÜLEVAADE
 • Tokko, U. 1992. Lääne-Eesti Saarestiku Bio- sfäärikaitseala Muhu tuumalade floora ja selle analüüs. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Tokko, U. 1994. The flora of Muhu Island and its analysis. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Toming, M. 1994. Ulukite kohtamisest Kasari luhas 1983-1993. In: Mägi, E. & Kaljuste, T. (eds.) Loodusevaatlusi 1993 I, pp. 59-64. Tallinn.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Tomson, P. 1937. Sõrve taimkate. Acta Inst. Horti Bot. Univ. Tartu 6: 1-87.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED
 • Toomre, R., Lillema, A., Talts, S. & Laasimer, L. 2003. Eesti NSV looduslike rohumaade tüübid. Tallinn.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SAMBLAD / SOONTAIMED
 • Trass, H. 1949. Pääsküla loopealse fütotsönoloogiline kirjeldus. 0-120. Tartu Riiklik Ülikool. Matemaatika-loodusteaduskond. Auhinnatöö. Üliõpilastöö.
  ALVAR / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Trass, H. 1957. On geobotanical classification of grasslands. Scientific session on problems of grasslands and pastures, pp. 5-8. Tartu.
  ALVAR / KLASSIFIKATSIOON / LAMMINIIT / PUISNIIT
 • Trass, H. 1960. Tagamõisa puisniit. In: Kumari, E. (ed.) Looduskaitse teatmik, pp. 91-94. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE / KAITSE
 • Trass, H. 1960. Halliste puisniit. In: Kumari, E. (ed.) Looduskaitse teatmik, pp. 94-96. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE / KAITSE
 • Trass, H. 1981. Composition and anthropogenous changes of the lichen flora and vegetation in Estonia. In: Laasimer, L. (ed.) Anthropogenous changes in the plant cover of Estonia, pp. 135-153. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu.
  ALVAR / KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / NIMEKIRI / SAMBLIKUD-SEENED / ÜLEVAADE
 • Truus, L. 1983. The influence of trampling upon the plant cover of seminatural meadows. In: Kurvits, Ü., Ilves, E., Krall, H. & Laasimer, L. (eds.) Man, vegetation and soil, pp. 36-47. Academy of Sciences, Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Truus, L., Ksenofontova, T. & Kull, K. 1989. Kas laseme puisniitudel lõplikult hävida? Eesti Loodus 32 (6): 354-361.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Truus, L. 1996. Survey of floodplain grasslands in Estonia. Priroda 4: 13-19.
  LAMMINIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Truus, L. & Tõnisson, A. 1998. The ecology of floodplain grasslands in Estonia. In: Joyce, C. B. & Wade, P. M. (eds.) European wet grasslands: Biodiversity, management and restoration, pp. 49-60. John Wiley & Sons, Chichester.
  LAMMINIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Truus, L. 1998. Influence of management cessation on reedbed and floodplain vegetation on the Kloostri floodplain meadow in the delta of the Kasari River, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology. Ecology 47: 58-72.
  LAMMINIIT / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Truus, L. & Sassian, K. 1999. Kasari jõe hüdroloogilise rezhiimi muutumine vooluteede reguleerimise ja luha kuivendamise tagajärjel ning selle mõju Kasari luha taimkattele. In: Mägi, E. & Kaisel, K. (eds.) Loodusevaatlusi 1997-1999, pp. 105-112. Lihula.
  KAITSE / LAMMINIIT / ÜLEVAADE
 • Truus, L. 2000. Species co-existence in floodplain grassland communities in Estonia. Global to local perspectives of vegetation science: search for new paradigms for the 21st century. Abstracts from 43rd Symposium of the International Association for Vegetation Science, July 23-28 2000 Nagano, Japan 140.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Tuvi, E.-L. 2000. Kinnikasvamise mõju Lääne-Eesti loopealsete liigirikkusele. Tartu Ülikool. Botaanika ja ökoloogia instituut. Lõputöö.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Tuvi, E.-L. 2002. Vilsandi rahvuspargi Atla piiranguvööndi Lääne-Saaremaa osa loopealsed ja majandamise soovitused tulevikuks. Institute of Botany and Ecology, University of Tartu. M.Sc.
  ALVAR / KAITSE / KLASSIFIKATSIOON / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Vahur, U. 1998. Talgud Nedremaa puisniidul. Pärnu Postimees 93, 5.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLD
 • Valsiner, A. 1938. Loode mets Kuressaare ümbruse kaunistajana. Loodusevaatleja 9 (2): 37-41.
  KAITSE / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Vellak, K. 2000. Influence of different factors on the diversity of the bryophyte vegetation in forest and wooded meadow communities. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis 62. Tartu University Press, Tartu.
  PUISNIIT / SAMBLAD / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Veromann, H. 1957. Edela-Eesti mereranniku linnustikust. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 50: 261-270.
  NIMEKIRI / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Veromann, H. 1985. Kultuurmaastiku linnustiku uurimisest. In: Renno, O. (ed.) Linnud ja inimtegevus. Ornitoloogiline kogumik X., pp. 23-34. Valgus, Tallinn.
  LAMMINIIT / RANNANIIT / SELGROOGSED / ÜLEVAADE
 • Viido-Alver, E. 1951. Korva luht ja selle ümbruse taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Viilma, K. 1997. Puistutest Läänemaa riigimetsade loodudel. Magistrantide ja doktorantide teaduslike tööde kogumik, pp. 182-185. Tartu.
  ALVAR / ÖKOLOOGIA / ÜLD
 • Viires, A. 1975. Puud ja inimesed. Puude osast Eesti rahvakultuuris. Valgus, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Viirok, E. 1934. Koiva jõe madalik. Loodusevaatleja 5: 8-12.
  LAMMINIIT / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, A. 1964. Eesti luhaniitude ämblikefauna struktuurist ja sesoonsetest muutustest. Eesti NSV TA Toimetised XIII kd. , biol seeria 4: 284-301.
  LAMMINIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, A. 1982. Matsalu Riikliku Looduskaitseala ämblikefaunast. In: Paakspuu, V. (ed.) Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd III, pp. 56-69. Tallinn.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1935. Lood ehk loopealsed Ida-Harjumaal. Loodusevaatleja 6 (5): 145-149.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1936. Lood ehk loopealsed Ida-Harjumaal. Loodusevaatleja 7 (3): 78-81.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1936. Läänemaa tammikud jäävad ikka hõredamaks. Eesti Mets 16: 108-109.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1937. Taimkatte uuendumisest niidul ja karjamaal. Loodusevaatleja 8 (6): 178-181.
  PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1938. Taimkate. In: Haberman, H., Kant, E., Kruus, H., Luha, A. & Tammekann, A. (eds.) Läänemaa. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus, pp. 47-67. Eesti Kirjanduse Selts, Tartu.
  ALVAR / PUISNIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1938. Loopealsete metsastamisest. Eesti Mets 18: 143-145.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1938. Lausranna moodustised Põhja-Eestis. Loodusevaatleja 9 (6): 171-177.
  RANNANIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1953. Põõsasmarana levikust Eesti NSV-s. Loodusuurijate Seltsi juubelikoguteos 1853-1953, pp. 154-167. Tallinn.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, G. 1973. Puhtulaiust ja tema taimkattest. Loodusuurijate Seltsi aastaraamat 62: 127-144.
  ALVAR / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED
 • Vilbaste, J. 1964. Eesti luhaniitude tsikaadiliste faunast. Eesti NSV TA Toimetised XIII kd. , biol seeria 4: 302-318.
  LAMMINIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, J. 1982. Matsalu Riikliku Looduskaitseala tirdiliste faunast (Homeoptera: Cicadinea). In: Paakspuu, V. (ed.) Eesti NSV riiklike looduskaitsealade teaduslikud tööd III, pp. 70-82. Tallinn.
  LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Vilbaste, J., Haberman, H., Krall, E., Maavara, V., Martin, A., Remm, E., Remm, H., Siitan, V., Viidalepp, J. & Vilbaste, A. 1985. Matsalu märgala maismaaselgrootud. In: Kumari, E. (ed.) Matsalu – rahvusvahelise tähtsusega märgala, pp. 140-198. Valgus, Tallinn.
  ALVAR / LAMMINIIT / NIMEKIRI / PUISNIIT / RANNANIIT / SELGROOTUD / ÜLEVAADE
 • Vilberg, G. 1926. Eestin alvarikasvillisuudesta. Luonnon Ystävä 30: 187-195.
  ALVAR / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vilberg, G. 1927. Loost ja lootaimkattest Ida-Harjumaal. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aruanded 34: 1-139+2.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA
 • Vilberg, G. 1927. Loomoodustised Eestis. Agronoomia 7 (1): 13-20.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Vilberg, G. 1929. Erneuerung der Loodvegetation durch Keimlinge in Ost-Harrien (Estland). Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis) A 18: 1-117.
  ALVAR / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Vilberg, G. 1929. Eesti taimeühiskonnad. 1. Formatsioonid. Loodusuurijate Seltsi Aruanded 36: 1-40.
  KLASSIFIKATSIOON / PUISNIIT / ÜLEVAADE
 • Vissak, M. 1982. Puisniitude uurimise ajaloost Eestis. Loodusevaatlusi 1980 (I), pp. 160-165.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Vissak, M., Kastepõld, E. & Vissak, P. 1983. Rannarohumaad, nende elustik ja kasutamine. Eesti Loodus 11: 733-738.
  RANNANIIT / SELGROOGSED / SELGROOTUD / ÜLD
 • Vissak, P. 1979. Kasari luha taimkate. Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateeder, Tartu Riiklik Ülikool. Lõputöö.
  LAMMINIIT / SOONTAIMED / ÖKOLOOGIA / ÜLEVAADE
 • Vissak, P. 1991. Matsalu Riikliku Looduskaitseala taimestik. Matsalu Riiklik Looduskaitseala. Tallinn.
  LAMMINIIT / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE
 • Õepa, A. 2002. Pärandkooslused on meie trump Euroopas. Maaleht: Roheline Värav , 8.
  KAITSE / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Öpik, E. 1992. Loomakasvatus. In: Tarvel, E. (ed.) Eesti talurahva ajalugu 1, pp. 342-348. Olion, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Öpik, E. 1992. Maaviljelus. In: Tarvel, E. (ed.) Eesti talurahva ajalugu 1, pp. 317-342. Olion, Tallinn.
  PUISNIIT / ÜLD / ÜLEVAADE
 • Üksip, A. 1932. Puise ümbruse taimestikust. Loodusevaatleja 6, pp. 166-172.
  ALVAR / PUISNIIT / RANNANIIT / SOONTAIMED / ÜLEVAADE