Ekspertarvamused

2013-2019
Projekt Lepingupartner Kestus
Poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüs Keskkonnainvesteeringute Keskus 2019
Puisniitude taastamise LIFE-projekti koostamine Keskkonnaamet 2014-
2015
Karjatamistundlike taimealade selekteerimine MAK-i uue perioodi nõuete ettevalmistamise raames ning osalemine MAKi poollooduslikke koosluste temaatikat käsitlevatel koosolekutel ELF, Keskkonnaamet, PÕM 2013-
2014
Erinevate plk-elupaigamäärangutega alade kameraalne analüüs geoandmebaaside põhjal Keskkonnaministeerium 2013-
2014
aastamisvõtete sobivuse hindamine ja hoolduskava koostamise alusuuringud Koiva-Mustjõe maastikukaitseala luhaniitudel KIK 2012-
2014
Püst-linalehiku kaitsekorralduskava koostamine Keskkonnaamet 2013
Pehme koeratubaka ja kuiva kasvukoha taimede kaitsekorralduskava koostamine Keskkonnaamet 2013-
2014
Väinamere hoiuala kaitsekorralduskava koostamine Keskkonnaamet 2013-
2014
2012
Projekt Lepingupartner Kestus
Ekspertarvamus pehme koeratubaka ümberistutamise võimalikkuse kohta Keskkonnainvesteeringute Keskus 2012
Hinnang elupaigatüüpide 6450 ja 3180* üle-eestilisele seisundile (Natura seisundiankeet) Keskkonnaministeerium 2012
Taastamisvõtete sobivuse hindamine Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal KIK 2012-
2014
Kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine  (Kesknõmme, Kesselaiu, Kõnnumaa, Koorunõmme, Marimetsa, Märjamaa järtad, Niidiaia tammik, Nehatu, Nurtujõe, Paope, Pihla-Kaibaldi, Piiumetsa, Karala-Pilguse, Puhtu-Laelatu, Rannaniidi, Sarve, Taarikõnnu, Teesu, Tihu, Võhma, Võrsna) Keskkonnamet 2012-
2013
Liigirikkuse hindamine taastuvatel vanajõe kallastel MTÜ Eesti Loodushoiukeskus 2012
2011
Projekt Lepingupartner Kestus
Vereva lemmaltsa ohjamiskava 2013-2017 koostamine Keskkonnaamet 2011
Osalemine loopealsete säilitamise (sh Life projekti) töögrupis KA, TÜ,EMÜ,ELF 2011-
2013
Kostivere MKA kaitse-eeskirja eelnõu ekspertiis Keskkonnaamet 2011
Elupaigatüübi 6210* leviku  hindamine PKÜ andmebaasi  põhjal Keskkonnaministeerium 2011
Loodusväärtuste hindamine Võiküla neljal kinnistul Keskkonnaministeerium 2011
2010
Projekt Lepingupartner Kestus
Karuputke võõrliikide ohjamiskava 2011-2015 koostamine Keskkonnaamet 2010
2009
Projekt Lepingupartner Kestus
Pehme koeratubaka püsielupaikade eelnõu koostamine Keskkonnaministeerium 2009
Ekspertiis Peramaa (Kõnnu) laialehise nestiku püsielupaiga kuivendusplaanile Keskkonnaamet 2009
2008
Projekt Lepingupartner Kestus
Natura elupaigatüüpide 6210 ja 6270 määratluste kontroll PKÜ andmebaasis Keskkonnaministeerium 2008
Salajõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja epertiis Looduskaitsekeskus 2008
Botaaniline hinnang freesitud niitudele (Soomaa rahvuspargis) Looduskaitsekeskus 2008
Laidunina hoiuala laiendamise eksperthinnang Looduskaitsekeskus 2008
Raadi kaitsealuste taimeliikide ümberistutamise võimalikkuse ekspertiis Looduskaitsekeskus 2008
Võrsna hoiuala kaitsekorralduskava koostamine Veiko Maripuu (KIK) 2008
Üügu maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine Looduskaitsekeskus 2008
Vahenurme maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine Looduskaitsekeskus 2008
Võtmeheinte kaitse tegevuskava koostamine Looduskaitsekeskus 2008
Eesti-Vene riigipiiri väljaehitamise keskkonnaekspertiisi botaanilise osa koostamine AS Maa ja Vesi 2008
2006
Projekt Lepingupartner Kestus
Hoiualadel asuvate poollooduslike koosluste kaitsekorralduskava Keskkonnaministeerium 2006
2005
Projekt Lepingupartner Kestus
Kaitsekorralduskava koostamine Lüübnitsa hoiualale Keskkonnaministeerium 2005
Karuputke võõrliikide tõrjekolooniate valik ning kaardimaterjali ettevalmistamine 2005. aastaks Keskkonnaministeerium 2005
2004
Projekt Lepingupartner Kestus
Potentsiaalsete invasiivsete võõrtaimeliikide küsimustiku täitmine Euroopa ja Vahemere taimekaitse organisatsioonile Keskkonnaministeerium 2004
Hinnang planeeritavate Keeri-Karijärve ning Kärevere looduskaitsealade niidukoosluste seisundile ja looduskaitselisele väärtusele Eesti Ornitoloogiaühing 2004
Elupaigatüüpide ekspertide osalemine Natura 2000 alasid ja inventuure tutvustavatel avalikel koosolekutel Saare maakonnas Keskkonnaministeerium 2004
2003
Projekt Lepingupartner Kestus
Pehme koeratubaka kasvukoha kaitse-eeskirja eelnõu koostamine Tartumaa KKT 2003
Mädapea tammiku ja Selja jõeoru kaitseala kaitse-eeskirja eelnõude koostamine Lääne-Virumaa KKT 2003
Mäetaguse tammiku kaitse-eeskirja eelnõu koostamine Ida-Virumaa KKT 2003
Loodusdirektiivi II lisa liike tutvustava filmi soontaimede rühma konsulteerimine KKM 2003
Otepää LP laiendusala KE projekti koostamine Otepää LP administratsioon 2003
Eesti soontaimede internetipõhise nimestiku koostamine KKM 2003
Hinnang Loodusdirektiivi I lisasse kantud poollooduslike koosluste esinemisele Eestis KKM 2003
Karuputke võõrliikide üleriigilise levikuandmebaasi koostamine KIK 2003
Bioloogilise mitmekesisuse seisukohast väärtuslike metsaga seotud poollooduslike koosluste majandamisjuhiste väljatöötamine Keskkonnaministeerium 2003,
2004
Hariliku kobarpea Kikaste leiukoha hooldustööde soovitused Tartumaa Keskkonnateenistus 2003
2002
Projekt Lepingupartner Kestus
Pool-looduslike koosluste majandamismeetmete analüüsi koostamine Keskkonnaministeerium 2002,
2003
Saare järve kaitseala kaitse-eeskirja koostamine Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2002
Tammeluha looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2002
Mustallika soo kaitseala kaitse-eeskirja koostamine Jõgevamaa Keskkonnateenistus 2002
Roheka õõskeele Kaitsekorralduskava retsenseerimine Keskkonnaministeerium 2002
Koguva küla kaitsevööndi taimkatte hindamine OÜ Mõisaprojekt 2002
Mesimuraka Kaitsekorralduskava retsenseerimine Keskkonnaministeerium 2002
Ohepalu LKA kaitse-eeskirja ekspertiis Lahemaa RP 2002
2001
Projekt Lepingupartner Kestus
Eesti pärandkoosluste infomaterjalide koostamine ja infovahetus põhjamaade ekspertidega Keskkonnainvesteeringute Keskus 2001
Pehme koeratubaka kaitsekorralduskava koostamine Keskkonnaministeerium 2001
Hariliku kobarpea kaitsekorralduskava koostamine Keskkonnaministeerium 2001
Annelinna kobarpea kaitseala kaitse-eeskirja koostamine Tartumaa Keskkonnateenistus 2001
Sootaga kobarpea kaitseala kaitse-eeskirja koostamine Tartumaa Keskkonnateenistus 2001
Maahooldustoetuse maksmise korraldamine ja Natura võrgustiku hindamine Saaremaal Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
Lüübnitsa looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine Põlvamaa Keskkonnateenistus 2001
Kõnnumaa MKA kaitsekorralduskava koostamine Raplamaa Keskkonnateenistus 2001,
2002
Mahtra MKA kaitse-eeskirja ekspertiis Raplamaa Keskkonnateenistus 2001,
2002
2000
Projekt Lepingupartner Kestus
Mullutu-Loode maastikukaitseala kaitse-eeskirja koostamine Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
Koigi maastikukaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis Saaremaa Keskkonnateenistus 2000
Rohuneeme kinnisvaraprojekti maa-ala geobotaaniline hindamine Hendrikson & Ko 2000
Kaitse-eeskirjade koostamine Tõstamaa laidudele, Tõstamaa rannaniitudele, Kihnu ranna- ja puisniitudele, Meremaastike kaitsealale ja Varbla laidudele Pärnumaa Keskkonnateenistus 2000,
2001
1999
Projekt Lepingupartner Kestus
Taarikõnnu looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine Eesti Keskkonnafond 1999
Vahenurme kaitseala kaitsekorralduskava koostamine KKF Pärnu 1999
Nedrema puisniidu kaitsekorralduskava koostamine KKF Pärnu 1999
Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi saare pärandkoosluste GIS-põhise andmebaasi koostamine Lääne-Eesti Saarestiku Biosfärikaitseala Saaremaa Keskus 1999
Pärnu linna rannaniitude kaitsekorralduskava koostamine Eesti Keskkonnafond 1999,
2000
1998
Projekt Lepingupartner Kestus
Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskirja koostamine Keskkonnafondi Pärnumaa osafond 1998
Pärnu ranna-ala taimestiku kirjeldus ja kasutamise soovitused Pärnu Linnavalitsuse linnaplaneerimisamet 1998
Rannametsa-Soometsa looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine Eesti Keskkonnafond 1998
1997
Projekt Lepingupartner Kestus
Nedrema-Kalli looduskaitseala kaitse-eeskirja koostamine Eesti Keskkonnafondi Pärnumaa osafond 1997
Tagamõisa kaitseala kaitse-eeskirja koostamine Eestimaa Looduse Fond 1997
Vahenurme kaitseala kaitse-eeskirja koostamine Eesti Keskkonnafondi Pärnumaa osafond 1997