Põhikiri

Kinnitatud PKÜ asutamislepinguga 27. märtsil 1997. a. ning muudetud 28. aprillil
1999. a. ja üldkoosolekul 27. aprillil 2010.

Pärandkoosluste Kaitse Ühingu põhikiri
A) Üldsätted

1. Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ, inglise keeles Estonian Seminatural Community Conservation Association, ESCCA) on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on tagada Eesti pärandkoosluste püsimine. Pärandkooslusteks on põlised inimtekkelised pool-looduslikud kooslused, eelkõige puisniidud, loopealsed, luhaheinamaad, rannaniidud. Pärandkoosluste hoidmise kaudu toetab PKÜ ka Eesti traditsioonilise maakultuuri ja külaelu säilimist.

2. Oma eesmärkide täitmiseks PKÜ:
a) ühendab erinevate elualade inimesi, kes soovivad kaasa aidata Eesti pärandkoosluste püsimisele;
b) jälgib pärandkoosluste seisukorda ja vajadusel mõjutab valitsusasutusi ning kohalikke omavalitsusi astuma samme pärandkoosluste olukorra parandamiseks;
c) selgitab pärandkoosluste tähendust ja tähtsust meedias, edendab keskkonnaharidust;
d) peab Eesti pärandkoosluste registrit;
e) organiseerib pärandkoosluste hooldamist, kaitset ja teaduslikku uurimist, taotledes selleks raha fondidest ja sponsoritelt;
f) teeb oma eesmärkide saavutamiseks koostööd teiste organisatsioonide ja asutustega;
g) sõlmib maavaldajatega lepinguid pärandkoosluste hooldamiseks, korraldab talgulaagreid jt. üritusi pärandkoosluste praktiliseks säilitamiseks;
h) oma eesmärkide täitmiseks võib PKÜ vajadusel osta maad selle kaitse eesmärgil.

3. PKÜ-l on juriidilise isiku õigused, oma pitsat ja pangaarved. PKÜ asukohaks on Tartu linn.

B) Liikmeskond

4. PKÜ liikmeteks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

5. PKÜ liikmete vastuvõtu otsustab PKÜ juhatus laekunud avalduste põhjal.

6. PKÜ liikmetel on võimalik PKÜ-st välja astuda, esitades PKÜ juhatusele vastavasisulise avalduse ning õiendades materiaalsed kohustused PKÜ ees, sealhulgas ka jooksva majandusaasta kohustused.

7. Liikmeid heidetakse PKÜ-st välja põhikirja vastu eksimise või PKÜ liikmele ebakohase tegevuse pärast. Väljaheitmine toimub üldkoosolekul 3/4 poolthäältega.

8. Iga PKÜ liige on kohustatud maksma iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud summa ulatuses. Juhul kui PKÜ liige ei ole maksnud liikmemaksu kahe aasta jooksul ja ta ei ole ka teatanud PKÜ juhatusele mõjuvat põhjust, miks ta ei saa seda teha, kustutatakse liige PKÜ nimekirjast, teatades talle sellest ühe kuu ette.

9. Igal PKÜ liikmel on õigus olla valitud juhatusse ning muudesse PKÜ organitesse ning hääletusõigus PKÜ üldkoosolekul.

C) Juhtimine

9. PKÜ kõrgeimaks organiks on PKÜ üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt korra aastas PKÜ juhatuse poolt või juhul kui seda nõuab vähemalt 1/10 PKÜ liikmetest ning mille toimumise aeg, koht ja päevakord tehakse teatavaks vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

10. PKÜ üldkoosolek kinnitab PKÜ põhikirja ja eesmärgid, PKÜ eelarve, aruanded, valib juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, määrab liikmemaksu suuruse ning otsustab PKÜ tegevuse lõpetamise.

11. PKÜ üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui seal on esindatud vähemalt 1/10 PKÜ liikmetest. PKÜ liige võib oma hääle kirjalikult teisele PKÜ liikmele üle anda. Juhul, kui üldkoosolekul on esindatud alla 1/10 PKÜ liikmetest, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma juhul kui seal on esindatud vähemalt 2 PKÜ liiget.

12. PKÜ üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest, v.a. PKÜ tegevuse lõpetamise, eesmärkide või põhikirja muutmise korral, milleks on vajalik 3/4 poolthäälte olemasolu. Igal PKÜ liikmel on üks hääl.

13. PKÜ tegevuse ja eesmärkide saavutamise eest kannab hoolt PKÜ juhatus, mis koosneb viiest PKÜ liikmest ja valitakse PKÜ üldkoosolekul kaheks aastaks. PKÜ üldkoosolek võib juhatuse koosseisu vajadusel muuta enne juhatuse volituste lõppemist.

14. PKÜ juhatus valib juhatuse esimehe ja aseesimehe, kes korraldavad juhatuse tööd ning esindavad PKÜ teistes organisatsioonides ja asutustes. Esindusõigus on igal juhatuse liikmel eraldi.

15. PKÜ juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 3 juhatuse liiget.

16. PKÜ juhatus võib põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks võtta tööle palgalisi töötajaid.

D) Varalised vahendid

17. PKÜ varalisi vahendeid võib kasutada vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

18. PKÜ-l on õigus asutada sihtkapitale, tegeleda ettevõtlusega, omandada vallas- ja kinnisvara ning seda pantida ja müüa, juhul kui see aitab kaasa

E) Revideerimine

19. PKÜ asjaajamise ja tegevuse kontrollimiseks võib üldkoosolek valida kolmeliikmelise revisjonikomisjoni (esimees ja kaks liiget). Revisjonikomisjon esitab revisjoni aruande kinnitamiseks üldkoosolekule.

F) Tegevuse lõpetamine

20. PKÜ tegevus lõpetatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. PKÜ tegevuse lõpetamisel antakse PKÜ varad üldkoosoleku otsusega üle samalaadsete eesmärkidega Eesti Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.