Inventuurid

Üritus Lepingupartner Kestus
Kuiva kasvukoha kaitsealuste taimede inventuur, II etapp Keskkonnaamet 2018
Võtmeheinte leiukohtade inventuur ja seisundi eksperthinnang Keskkonnaamet 2018
Pehme koeratubaka elupaikade inventuur Keskkonnaamet 2017-2018
Kuiva kasvukoha kaitsealuste taimede inventuur, I etapp Keskkonnaamet 2017
Alam-Pedja kaitsealuste taimeliikide inventuur Keskkonnaamet 2017
Uue soontaimede levikuatlase II etapp KIK 2016-2018
Uue soontaimede levikuatlase välitööd KIK 2015-2016
Poollooduslike koosluste hoolduseks vajaliku taristu kaardistamine Keskkonnaministeerium 2014-2015
Ekspeditsioon Võru- ja Raplamaale väljaspool kaitsealasid asuvate plk-de kaardistamiseks, uue taimeatlase andmete kogumine Vabatahtlikud PKÜ liikmed 2014
Saaremaa robirohu ja püst-linalehiku inventuur kaitse tegevuskavade täitmiseks Keskkonnaamet 2013
Marimetsa MKA, Marimetsa-Õmma HA, Läänemaa suursoo MKA kaitsealuste taimeliikide inventuur Keskkonnaamet 2012
Poollooduslike koosluste valikalade inventuur; toetusõiguslikkuse hindamine Keskkonnaamet 2012,2013,
2014,2015
Elupaikade inventuurid kaitsekorralduskavade koostamise raames (Kesse, Kõnnumaa, Koorunõmme, Nurtujõe, Paope, Rannaniidi, Sarve, Taarikõnnu, Teesu, Võhma) Keskkonnaamet 2012
Rannaniitude riiklik seire Keskkonnaamet 2012-2014
Aru- ja puisniitude riiklik seire Keskkonnaamet, Looduskaitsekeskus 2000-2014
Luhaniitude riiklik seire Keskkonnaamet, Looduskaitsekeskus 2008-2014
Tartumaa 8 valla kaitsealuste taimeliikide inventuur Looduskaitsekeskus, Keskkonnaamet 2008-2010
Lahemaa rahvuspargi poollooduslike koosluste inventuur ja hooldamissoovituste andmine Looduskaitsekeskus, Keskkonnaamet 2008-2011
Poollooduslike koosluste valikalade inventuur ja hooldamissoovituste andmine Looduskaitsekeskus, Keskkonnaamet 2008-2010
Loo kavandatava looduskaitseala inventuur Keskkonnaamet 2011
Rabivere maastikukaitseala poollooduslike koosluste inventuur Keskkonnaamet 2010
Mõdriku-Roela maastikukaitseala haruldaste soontaimeliikide inventuur Keskkonnaamet 2010
Natura varialade ning Laidevahe ja Kasti hoiualade inventuur Saaremaal Keskkonnaamet (KIK) 2009
Neeruti ja Selja maastikukaitseala kaitstavate taimeliikide inventuur Keskkonnaamet (KIK) 2009
Kihnu poollooduslike koosluste inventuur Keskkonnaamet (KIK) 2009
Luhasoo hoiuala kaitstavate taimede inventuur Keskkonnaamet (KIK) 2009
Kõrvemaa maastikukaitseala poollooduslike koosluste inventuur Keskkonnaamet (KIK) 2009
Pehme koeratubaka kaardistamine Tartu ümbruses Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium (KIK) 2008
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse taimeseire Põllumajandusuuringute keskus ja PRIA 2008
Tartumaa Raadi kaitsealuste taimeliikide inventuur ja ettepaneku koostamine hoiuala moodustamiseks Looduskaitsekeskus 2008
Pärnu- ja Lääne-Virumaa pärisaruniitude ja soostunud niitude inventuur Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium (Phare), KIK 2006
Virgiinia võtmeheina olemasolevate ja potentsiaalsete leiukohtade seire Nigula looduskaitseala, KIK 2005
Mohni saare pärandkoosluste inventuur ning ettepanekud hooldamiseks Lahemaa rahvuspark, KIK 2005
Poollooduslike koosluste ja kaitsealuste taimeliikide inventuur Matsalu rahvuspargis ja Alam-Pedja looduskaitsealal Matsalu rahvuspark, Alam-Pedja looduskaitseala, KIK 2005
Sammalde ja samblike inventuur Padina puisniidul Jõgevamaa KKT, KIK 2004
Pärisaruniitude riiklik seire EPMÜ KKI 2004
Haruldaste taimeliikide riiklik seire EPMÜ KKI 2004
Rakvere tammiku sammalde inventuur Lääne-Virumaa KKT, KIK 2004
Niitude korduvseire ning uute seiretransektide rajamine Karula rahvuspargis Karula rahvuspark 2004
Vilsandi rahvuspargi rannaniitude inventuur ning taastamisettepanekute tegemine Vilsandi rahvuspark, KIK 2004
Niiduinventuurid loodushoiutoetuste maksmiseks Saare-, Rapla-, Järva-,Hiiu-, Harju-, Pärnu-, Põlva-, Võru-, Ida-ja Lääne-Viru maakondades KKM ja maakondade KKT-d 2003
Natura 2000 elupaikade andmebaasi täiendamine, piiride korrigeerimine ja nõustamine Saaremaa KKT, KKM 2003
Kaitsealuste taimeliikide leiukohtade inventeerimine Noarootsi, Taebla, Nõva, Risti ja Oru valdades Läänemaa KKT 2003
Maastike ja looduse mitmekesisuse seire programmi raames rannaniitude, aruniitude ja ohustatud soontaimeliikide seire EPMÜ KKI 2003
Loode tammiku üldinventuur ja hooldusmeetmete planeerimine Saaremaa KKT, KIK 2003
Pärandkoosluste inventuur Vilsandi RP sihtkaitsevööndis Vilsandi RP 2003
Niiduinventuurid Hiiumaal Natura 2000 elupaigatüüpide määratlemiseks KKM 2003
Hariliku kobarpea kaitsekorralduskavast lähtuvad inventuurid Tartumaal Tartumaa KKT, KIK 2003
Pärandkoosluste andmebaasi parandamine PRIA 2003
Tartumaa II ja III kategooria kaitstavate taimeliikide leiuandmete kontroll ja täiendamine Tartumaa Keskkonnateenistus 2002
Pärandkoosluste andmebaasi Järvamaa osa täiendamine ja parandamine Järvamaa Keskkonnateenistus 2002
Perspektiivsete Natura alade inventeerimine Keskkonnaministeerium, Hiiumaa Keskkonnateenistus, Matsalu LKA, Karula RP 2001, 2002
Maahooldustoetust taotlenud rohumaade inventuur Keskkonnaministeerium, Maakondlikud Keskkonnateenistused, Karula RP 2001-2003
Aru-ja puisniitude seire EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut 2001, 2002
II kategooria kaitsealuste taimeliikide leiuandmete täpsustamine Tartumaal Keskkonnaministeerium 2001
Rohumaade inventuur Natura Lääne- ja Raplamaa pilootprojekti raames Matsalu LK 2000,
2001
Eesti niitude andmebaasi koostamine Keskkonnaministeerium 2000
Eesti puis-, ranna-, lammi- ja looniitude inventeerimine Eestimaa Looduse Fond 1999,
2001
Läänemaa pärandkoosluste inventeerimine Edela-Soome Keskkonnakeskus 1999,
2000
Pärandkoosluste hooldajate küsitlus ja andmebaasi moodustamine REC Estonia 1999,
1998
Kuressaare puhkeala staadionitaguse rohumaa botaaniline uuring Kuressaare Linnavalitsus 1999
Pärnu ranna-ala taimestiku kirjeldus Pärnu Linnavalitsuse linnaplaneerimisamet 1998