Vahemikus 2021 augustist 2023 juunini viisid PKÜ eksperdid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel läbi aru- ja soostunud niitude üle-eestilise inventuuri I etapi.

Niite inventeeriti Saare maakonnas, kokku hinnati 2163 ha valikalasid, neist 2036 ha määratleti loodusdirektiivi (LD) niiduelupaikadena. Projekti eesmärk oli täiendada ja parandada potentsiaalselt heas seisundis väärtuslike pärandniitude andmestikku väljaspool kaitsealasid, seejuures esmajärjekorras PRIA põlluregistriga kattuvail plk aladel. Pindalaliselt enim kirjeldati loorohumaid ja pärisaruniite karbonaatsel mullal, soisematest kooslustest oli enim esindatud sinihelmikaniitude tüüp. Valdavat osa inventeeritud elupaikadest hinnati kõrge kuni väga kõrge looduskaitseväärtusega. Veidi rohkem kui pool (ligikaudu 1000ha) inventeeritud elupaikadest ei kajastu hetkel Eesti Looduse Infosüsteemi „natura_elupaigad“ koondkihil.

Määratud LD elupaikadest on hooldatud ligikaudu 46% (950ha), kuid elupaigatüüpide lõikes on hooldatuse määr erinev. Olgugi, et loorohumaid kaardistati kõige enam, on neid karjatatud või niidetud vaid 30% ulatuses. Hooldatud pinda oli võrdlemisi palju karbonaatsel mullal aruniitude (60%) ning „rebasesabaniitude“ (87%) puhul. Enamus niidetavaid või karjatamises olevaid alasid on seotud PRIA põlluregistri ja erinevate toetustega, kuid vähesel määral hooldatakse (eeskätt karjatatakse) ka toetusskeemi väliselt (21% kõigist hooldatud aladest).

PRIA põhisissetulekutoetuse nõuetele, kus jätkuvalt kehtib hektari kohta ka „50 puu reegel“ võib teatavate mööndustega koheselt vastata kuni 1300hektarit LD elupaiku. 518 hektarit vajab teataval määral puittaimede harvendamist (praegune puittaimede katvus neil aladel on kuni 50%). Ligikaudu 200 hektarit on täiendavalt võimalik muuta toetuskõlbulikuks peale keskmise raskusastmega taastamist.

Inventuuri käigus koguti 56 kaitsealuse soontaimeliigi 2066 punktvaatlust, millest enamus on varem registreerimata leiukohtades. Nähtud liikidest on üks esimeses, 31 teises ning ülejäänud kolmandas kaitsekategoorias.

Projekti käigus kogutud inventuuriandmestik on vajalikuks täienduseks ja uuenduseks riiklikule LD elupaigatüüpide andmekogule ning võimaldab paremini koostada üle-eestilisi seisundiraporteid. Täienenud pärandniitude info on oluline alusmaterjal kaitsealade välistes planeerimisprotsessides, mistõttu on väga oluline, et andmed kajastuksid EELIS infosüteemi andmekihtidel võimalikult ruttu. Kogutud looduskaitseline info on vaadeldud alade osas ka vajalik alushinnang PRIA väärtuslike püsirohumaade toetuse rakendumisel.

Suurematele ja väärtuslikumatele uuritud kompleksidest on tehtud esmased kaitse alla võtmise ettepanekud.

Projekti piiratud mahu tõttu jäi oluline osa potentsiaalselt hästi säilinud niidualadest kirjeldamata, mistõttu tuleb Saare maakonnas analoogset tööd edaspidi jätkata. Eriti vajavad täiendavat tähelepanu niisked ja soised niidualad. Ka vananenud inventuuriandmete parandamist tuleb jätkata.

Loe tervet aruannet siit:

Aruanne_Aru_ja_soostunud_niitude_inventuur_I_etappPKY