2018.-2019. aastal viidi PKÜ algatusel läbi koostööprojekt Läti ning Soome partneritega, et vahetada kogemusi lähiriikide poollooduslike koosluste majandamise praktikate ja reeglistiku osas. Töötati välja soovitused järgmiseks maaelu arengukava perioodiks iga riigi asjassepuutuvatele ametkondadaele.

Pärandkoosluste kaitse ühing koostöös Läti Looduse Fondi ja Edela-Soome Pärandiühinguga viis ellu projekti „The harmonization of knowledge in protected grasslands management in Baltic region for sustaining viable ecosystems“ nr NGSET-499. Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Projekti eesmärk oli võrrelda ja ühtlustada kolme riigi regulatiivseid ja tehnilisi praktikaid poollooduslike koosluste (PLK) majandamise korraldamisel ning töötada välja soovitused projekti partnermaade vastavatele ametkondadele järgmise maaeluarengukava (MAK) perioodi PLK meetme reeglite harmoniseerimiseks ja parendamiseks. Projekti raames toimus kaks partnerite ja ametkondade ühisseminari, mille käigus võrreldi kolme riigi PLK majandamise alaseid regulatsioone ja praktikaid ja analüüsiti nende mõju. Projekti raames kogutud info põhjal koostasid kõik projektipartnerid teiste riikide kogemusi arvesse võttes soovitused oma asukohariigi MAK PLK meetme välja töötamisega tegelevatele ametkondadele. Koostasime dokumendi, kus  toome ära omapoolse PLK majandamise korraldamist puudutava hetkeolukorra analüüsi ja ettepanekud, kuidas naaberriikide kogemusi arvesse võttes on võimalik MAK PLK meedet ja ka siseriiklike toetuste eraldamist ning erialast nõustamist tõhusamalt korraldada eesmärgiga soodustada hooldatava PLK pindala suurendamist, elurikkuse säilimist ja niidualade parema sidususe saavutamist.

Projekti PKÜ-poolne koordinaator: Bert Holm , kontakt: bert.holm1[ät]gmail.com

ETTEPANEKUD KESKKONNAMINISTEERIUMILE, MAAELUMINISTEERIUMILE, KESKKONNAAMETILE